Pagina Genealogie

 

 

Deze genealogie is een genealogisch overzicht van alle nakomelingen in alleen mannelijke lijn.

Per gezin wordt de naam van de man weergegeven, evenals zijn geboortedatum en plaats, datum en plaats van het huwelijk en de naam van de echtgenote en haar geboortegegevens. Deze gegevens worden als een doorlopende zin weergegeven, bijvoorbeeld: A, geboren 1 januari 1900 te B, trouwt 1 januari 1920 te C met D, geboren 1 januari 1901 te E als zoon/dochter van F en G.
Daaronder volgt een lijst met kinderen en hun geboortegegevens.
Naast de genoemde basisgegevens staan eventueel extra gegevens opgenomen zoals beroep, bezittingen, evt. wetsovertredingen en diverse anekdotes, maar dit echter summier. Voor uitgebreide beschrijvingen dient u de familiegeschiedenis te raadplegen.

In deze genealogie komen gezinnen voor met allemaal dezelfde achternaam (van der Sman). Dit in tegenstelling tot de parentelen, waarin meer achternamen voorkomen. Toch komen in deze genealogie een paar verschillen in de achternamen voor; Smannen bijvoorbeeld. Dit vindt haar oorzaak in verschrijvingen van ambtenaren en geestelijken.

 

 

Genealogie van Jorijs SMAN

I. Jorijs SMAN, geb. omstr. 1447.

Uit zijn relatie met NN:

1. Cornelis, Jorijsz., volgt IIa.

2. onbekend, volgt IIb.


IIa. Cornelis, Jorijsz. SMAN, geb. omstr. 1479.

Uit zijn relatie met NN:

1. Jorys, Cornelisz SMAN, geb. omstr. 1508.

In de honderdste penning van Nieuwveen (Delfland) van 1569 staat opgenomen: "Jorijs Cornelisz Sman bruyct een drift mitte koeye ende voegelen mittet gras van Jan Willem Bom om 11,, van date den 4en marty '69". (2.8.6.)

2. Cornelis, (Oude Neel) Cornelisz., volgt III.


III. Cornelis, (Oude Neel) Cornelisz. SMAN, geb. Stompwijk omstr. 1509, † omstr. 1576.

Het register van de tiende penning van Tedingerbroek van 1544 vermeldt: Cornelis Cornelisz. Sman ghebruijckt 1 marge eijghe lant. In het belastingregister 1543-1742 Kohier van de 10e penning van Zoetermeer, jaar 1557: Fol. 27v. Den Aften Groenewech, Cornelis Cornelisz. Sman heeft een cleyn huystgen ende 2 morgen verdulven venen getaxeert nihil.

jaar 1562: Fol. 40v. Scheyt Bovenwech, angebrocht in Jan Roelevaertsveen. (Niet in het morgenboek van Zoetermeer).
Oude Neel Cornelisz. Sman heeft een quaet huystgen met een cleyne vogelreye ende 8 hont verdulven veenen daer omtrent 2 hont houdtlants of es getaxeert 2 pond; compt den 10en penninck 4 s.

Uit zijn relatie met NN:

1. Adriaen, Cornelisz. Jonge, volgt IVa.

2. Neel, Cornelisz. Jonge SMAN, geb. omstr. 1538.

3. Joris, Cornelisz. Jonge, volgt IVb.


IVa. Adriaen, Cornelisz. Jonge SMAN, geb. Nootdorp? 1534, † 1604, begr. Nootdorp.

Uit zijn relatie met NN:

1. Trincken, (ARISMANNENDR.) SMAN, tr. Nootdorp 9 jan. 1594 Cornelis GERRITSE.

2. Cornelis, Adriaens, de oude, volgt Va.

3. Jan, Aris (SMANNEN), volgt Vb.

4. Hillebrant, Arents, van der, volgt Vc.

5. Cornelis, Ariens, van der (Jonge Cornelis), volgt Vd.

6. Jacob, Ariens, volgt Ve.

7. Huych, Aeriaens, volgt Vf.

8. Wouter, Ariensz. SMAN, geb. omstr. 1580, † Nootdorp 1619.

Va. Cornelis, Adriaens, de oude Ariesman, geb. Nootdorp omstr. 1568, Vervener, begr. Nootdorp 29 maart 1645, tr. 1e Nootdorp 12 april 1587 Neeltje DIRKS, † na 1602; tr. 2e Zoetermeer 15 mei 1605 Trijntgen, Allertsdr. SCHENCK, geb. omstr. 1580, † Nootdorp 3 sept. 1655.

Uit het eerste huwelijk:

1. Ongenoemd SMAN.
2. Tringen SMAN.
3. Dirk, Cornelis, (ARISMAN) SMAN, geb. Nootdorp omstr. 1586, † vóór 1652, tr. Nootdorp 3 dec. 1617 Neeltgen DIRX, † vóór 1652.
4. Leendert, Cornelisz. SMAN, geb. omstr. 1590, begr. Delft (Oude Kerk) 23 okt. 1665, tr. Delft (Absrecht) 17 april 1634 Maertge CORNELIS, geb. Delft omstr. 1610, begr. Delft (Oude Kerk) 11 april 1667.
5. Maertgen, (Cornelisse) SMAN, geb. Nootdorp dec. 1590.
6. Pieter SMAN, geb. Nootdorp febr. 1600.

Uit het tweede huwelijk:

7. Goeltgen, (Gooltje), Corns SMAN, geb. Nootdorp mei 1606, tr. Inge, Jacobs GAERLOFF, geb. omstr. 1606.
8. Ariaen SMAN, geb. Nootdorp okt. 1608.

9. Adriaen, Corneliszn, volgt VIa.

10. Cornelis, Cornelisz, volgt VIb.

11. Jannetgen SMAN, geb. Nootdorp juni 1615, † juli 1615.
12. Aeriaentge SMAN, geb. Nootdorp omstr. 1616.
13. Immetje SMAN, geb. omstr. 1619.

VIa. Adriaen, Corneliszn SMAN, geb. Nootdorp juli 1611, tr. Delft / Gerecht 22 jan. 1634 Maritge CORNELIS, geb. Afkomstig van "buyten de Ketelpoort" 1600.

Uit dit huwelijk:

Appolonia, van der SMAN, geb. omstr. 1640, tr. Adriaen CUIJLENBORGH, geb. omstr. 1635.

VIb. Cornelis, Cornelisz SMAN, geb. Nootdorp omstr. 1615, tr. Delft 16 dec. 1644 Maritgen LEENDERTS, geb. Vrijenban omstr. 1620.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis, Cornelis SMAN, geb. Nootdorp nov. 1647, tr. 1669 Barber CORNELIS, geb. Sechwaart omstr. 1650.
2. Jacob SMAN, geb. Nootdorp juli 1653, tr. 1680 Soetje BEST, geb. Den Haage omstr. 1650.
3. Pieter SMAN, geb. Nootdorp okt. 1656.
4. Abraham SMAN, geb. Nootdorp sept. 1659.
5. Marijtge SMAN, ged. Delft 13 mei 1663.

Vb. Jan, Aris (SMANNEN) SMAN, geb. Nootdorp omstr. 1569, † vóór 6 mei 1651, tr. Nootdorp omstr. 1595 Maertgen JACOBS (SOMMERS?), † na 3 sept. 1661.

Uit dit huwelijk:

1. Pieterken SMAN, geb. Nootdorp okt. 1595, † na 1633.
2. Jaepgen SMAN, geb. Nootdorp dec. 1596, † na 1631.
3. Cornelis, (Jansz.) SMAN, geb. Nootdorp nov. 1598.

4. Jop, (Job),Jans, volgt VIc.

5. Marigen SMAN, geb. Nootdorp dec. 1602, tr. Stompwijk 27 dec. 1660 Jan, Jans, van BREDA.
6. Neeltje, (Jans) SMAN, geb. Nootdorp jan. 1605, tr. 1e vóór 6 juli 1631 Ary, Cornelisz. van EIJCK, geb. omstr. 1600; tr. 2e Stompwijk 16 febr. 1659 Lambert, Cornelisz. van LEEUWEN, geb. omstr. 1600.

7. Ary, Jans, volgt VId.

8. Blaserus, (Blasius),Jans, volgt VIe.

9. Huijgh SMAN, geb. Nootdorp sept. 1615, † 1616.

VIc. Jop, (Job),Jans SMAN, geb. Nootdorp nov. 1600, begr. ald. 12 jan. 1647.

Uit zijn relatie met Lentge PIETERS, geb. omstr. 1615:

1. Adriaan, Joppen SMAN, geb. Nootdorp omstr. 1629, † vóór 5 maart 1665, tr. Nootdorp 30 maart 1664 Barbara BOUWENS, geb. omstr. 1639.
2. nn NN, geb. 1641, † 1641, begr. Nootdorp 24-12-1641.
3. nn NN, geb. 1642, † 1642, begr. Nootdorp 22-7-1642.
4. Harman SMAN, geb. Nootdorp maart 1643.
5. nn NN, geb. 1646, † 1646, begr. Nootdorp 23-3-1646.

VId. Ary, Jans SMAN, geb. Nootdorp jan. 1608, † vóór 3 mei 1651.

Uit zijn relatie met Marijtge, van VEEN, geb. omstr. 1608, † Wilsveen vóór 3 mei 1651, dr. van Huijbert, Cors, van en Marietje CORNELIS:

1. Immetgen SMAN, tr. Stompwijk 13 febr. 1673 Jan, Jacobs, van der STARRE, geb. omstr. 1643.
2. Hubert SMAN, geb. omstr. 1634.
3. Pieterge SMAN, geb. omstr. 1636.

VIe. Blaserus, (Blasius),Jans SMAN, ged. Nootdorp 12 april 1610, † vóór 6 dec. 1668.

Uit zijn relatie met Maritge, Jacobs COSTER (RODERKERCK), geb. omstr. 1610:

1. Ary, Blasen, van der, volgt VIIa.

2. Jaepge, Blase, SMAN, geb. Nootdorp juni 1645, begr. ald. 13 maart 1690, tr. 1e Nootdorp 22 maart 1665 Inge, Cornelis CRONEVEEN, geb. omstr. 1635, begr. Nootdorp 21 aug. 1680; tr. 2e vóór 12 maart 1684 Willem, Janssz, van SLOTT (SLOTH), geb. Nootdorp 1641, zn. van Jan, van en Annetge CRIJNEN; hij hertr. Nootdorp 17 febr. 1692 Adriaantje VRIJENHOEK.

3. Cornelis, Blasen, volgt VIIb.

4. Maertjen, (Blase) SMAN, geb. Nootdorp dec. 1651, † vóór 26 dec. 1668.
5. Pietertje, (Pietertge), Blase SMAN, geb. Nootdorp 1653, begr. ald. 28 jan. 1684, tr. Nootdorp 4 dec. 1673 Dingeman, Dircks SCHENCK, geb. Nieuwveen omstr. 1652, ged. Nootdorp omstr. 1652.

6. Jan, Blase, van der, volgt VIIc.

7. Aeriaentje SMAN, geb. Nootdorp febr. 1656, † vóór 26 dec. 1668.
8. Appollonia, Blasen, (Pleuntje), van der SMAN, geb. Nootdorp okt. 1660, tr. Pijnacker omstr. 1679 Leendert, Jacobssz CLERCK (KLERCK), geb. Nootdorp dec. 1654, zn. van Jacob, Cornelis CLERCK en NN.

VIIa. Ary, Blasen, van der SMAN, ged. Nootdorp 21 dec. 1642, begr. Overschie vóór 1735, tr. Wilsveen 6 april 1670 Leuntje, van NIEROP, geb. Wilsveen, begr. Overschie 26 okt. 1735, dr. van Claes, Arents, van en Immetje, Gerrits BORST.

Uit dit huwelijk:

1. Ariaantje, van der SMAN, geb. Nootdorp juni 1671, † Overschie 1756, tr. Nootdorp 28 sept. 1714 Jacob, van ES, geb. Nootdorp? omstr. 1684.
2. Marijtje, Ariens (Maartje), van der SMAN, geb. Nieuwerveen aug. 1674, ged. Nootdorp 26 aug. 1674, † Overschie 1755, tr. 1e Voorschoten 25 okt. 1693 Isaac, Jacobsz MOLENAAR; tr. 2e Stompwijk 8 dec. 1702 Klaas, Pietersz HOOGEVEEN, geb. Stompwijk omstr. 1672, † na 25 juni 1713.
3. Neeltje, Joosten SMAN, geb. 1675, tr. Zoetermeer 17 jan. 1717 Jan, Cornelisz. VIS, ged. Zevenhuysen 5 nov. 1679, wedr. van 1e Pleuntje, Pieters, van der KOETS en 2e Grietje, Gijse DERSJANT.
4. Neeltge, Ariensdr. van der SMAN, geb. Schieveen okt. 1678, ged. Nootdorp 20 nov. 1678, † Overschie 15 april 1722, tr. Pijnacker 29 (kerkelijk 18) jan. 1708 Laurens, (Lauris) Crijnen, van der LAAN, geb. Pijnacker omstr. 1679.
5. Klaas, van der SMAN, geb. Nootdorp dec. 1680, † 1682.

6. Claas, Ariensz. van der, volgt VIIIa.

7. Maria, Ariens, van der SMAN, geb. omstr. 1685, begr. Overschie 27 juni 1716, tr. Overschie 25 nov. 1714 Jan, Cornelis VIS, geb. 1679.
8. Immetje, Ariaans, van der SMAN, geb. Nootdorp okt. 1687, † Overschie 1762, tr. Overschie 25 nov. 1714 Cornelis, Cornelisz RODENBURG, geb. omstr. 1684.

VIIIa. Claas, Ariensz. van der SMAN, geb. Nootdorp mei 1684, begr. Overschie 24 jan. 1755, tr. Nootdorp 5 maart 1713 Maria, Dirks, de BRUIJN, ged. Nootdorp 4 jan. 1685, † Overschie 6 dec. 1767, dr. van Dirk, de BRUIN en Grietie, van LEEUWEN.

Uit dit huwelijk:

1. nn, van der SMAN.
2. nn. van der SMAN.
3. nn. van der SMAN.
4. Maria, (Claes), van der SMAN, ged. Overschie 1 juli 1714, begr. ald. 5 nov. 1717.

5. Johannes, (Jan), Claes, van der, volgt IXa.

6. Dirk, (Claaszn) van der SMAN, geb. Overschie dec. 1717, begr. ald. 2 nov. 1736.
7. Arij van der SMAN, ged. Overschie 24 sept. 1719.
8. Kornelis, (Klaasse) van der SMAN, geb. Overschie febr. 1721, begr. ald. 18 april 1721.

9. Cornelis, Claasse, van der, volgt IXb.

10. Maria, Claes, van der SMAN, ged. Overschie 10 nov. 1723, † Cool 20 jan. 1797, begr. Overschie 23 jan. 1797, tr. Overschie 9 april 1745 Pieter, Jacobs RODENBURG, geb. Overschie, ged. Overschie 12 nov. 1715, † ald. 11 febr. 1789, zn. van Jacob, Jans en Ariaantje, Maartens BREEDVELD.
11. Grietje, van der SMAN, ged. Overschie 7 juli 1726, begr. ald. 19 juli 1726.
12. Grietie, van der SMAN, ged. Overschie 28 sept. 1727, begr. ald. 28 juni 1794, tr. Overschie 14 april 1753 Jacob, Leendertse, van der VLUGT, geb. Overschie 20 dec. 1716, begr. ald. 27 april 1792.

IXa. Johannes, (Jan), Claes, van der SMAN, geb. Overschie 9 aug. 1716, † ald. 14 april 1795, tr. Overschie 23 maart 1738 Neeltje, Pieters ROMEIJN, ged. Overschie 27 febr. 1715, † ald. 8 april 1791, dr. van Pieter, Cornelisse MAARLEVELT en Maria, Simons NOORT.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk, van der, volgt Xa.

2. Maartje, van der SMAN, geb. Overschie 1742.

3. Pieter, Jansse, van der, volgt Xb.

4. Maria, van der SMAN, geb. Overschie 1748.
5. Klaes, van der SMAN, geb. Overschie 1756.


Xa. Dirk, van der SMAN, geb. Overschie 1739, † 1780, begr. ald. 27 okt. 1780, tr. Overschie 28 april 1771 Neeltje, van der VELDEN, geb. Overschie omstr. 1745, begr. ald. 9 okt. 1795.

Uit dit huwelijk:

1. Neeltje, van der SMAN, geb. Overschie 1 april 1776.

2. Gerrit, van der, volgt XIa.


XIa. Gerrit, van der SMAN, geb. Overschie 5 sept. 1779, tr. 1799 Maria, van SCHIE, geb. De Lier omstr. 1775.

Uit dit huwelijk:

Dirk, van der SMAN, geb. Overschie 26 dec. 1799, † ald. 1800.


Xb. Pieter, Jansse, van der SMAN, geb. Overschie 1745, tr. Overschie 1774 Marijtje, (Maria), Pieterse RODENBURG, geb. Overschie omstr. 1750.

Uit dit huwelijk:

1. Jan, van der SMAN, geb. Overschie 1775.
2. Maria, van der SMAN, geb. Overschie 5 april 1778.
3. Neeltje, van der SMAN, geb. Overschie 15 maart 1780.


IXb. Cornelis, Claasse, van der SMAN, geb. Overschie 27 mei 1722, † Polder Schieveen 22 april 1794, begr. Overschie 28 april 1794, tr. Overschie 21 jan. 1742 Catharijntje, (Catrina, Jans) VIS, geb. Overschie, ged. Overschie 4 dec. 1720, begr. ald. 25 jan. 1788, dr. van Jan, Cornelisz. en Neeltje, Joosten SMAN (VIIa,3).

Uit dit huwelijk:

1. Maria, van der SMAN, geb. Overschie 28 nov. 1742.
2. Neeltje, (Cornelisse) van der SMAN, geb. Overschie 6 febr. 1745, † ald. 5 okt. 1745.
3. Neeltje, van der SMAN, ged. Overschie 7 dec. 1749, begr. ald. 25 febr. 1750.
4. Neeltje, van der SMAN, ged. Overschie 19 dec. 1751.
5. Klazina, (Clasijna), van der SMAN, geb. Overschie 1755, tr. Overschie 25 april 1784 Michiel RODENBURG, geb. Overschie omstr. 1780.

6. Nicolaas, (Klaas), Cornelis, van der, volgt Xc.


Xc. Nicolaas, (Klaas), Cornelis, van der SMAN, geb. Overschie 23 april 1758, Veenman, † Overschie 31 maart 1825, tr. Maasland 6 juni 1784 Maria, Pleunisdr. PIJNACKER, geb. Zwartewaal, Brielle 5 april 1762, ged. Heenvliet 11 april 1762, † Overschie 11 maart 1834, dr. van Pleun, Ariens en Neeltje, van der BERGH.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis, (Claasse) van der SMAN, geb. Overschie 24 april 1788, † vóór 1803.
2. Apolonia, (Pleuntje), van der SMAN, geb. Overschie 6 mei 1789, † Zoetermeer 7 jan. 1863, tr. Overschie 22 mei 1814 Cornelis, Cornelis BOS, geb. Zoetermeer 9 april 1781, † ald. 18 jan. 1864.

3. Pleun, (Nicolaas) van der, volgt XIb.

4. Catharina, van der SMAN, geb. Overschie 23 dec. 1791, † vóór 1793.
5. Catharina, van der SMAN, geb. Overschie 3 juni 1793, tr. Overschie 11 sept. 1816 Pieter OUWELEEN, geb. Overschie 1797, zn. van Aart en Cornelia FONTEIN.
6. Neeltje, van der SMAN, geb. Overschie 8 okt. 1794.
7. Jan, van der SMAN, geb. Overschie 8 nov. 1797, † ald. vóór 1799.
8. Jan, van der SMAN, geb. Overschie 18 febr. 1799.
9. Maria, van der SMAN, geb. Overschie 3 okt. 1800, tr. Overschie 2 mei 1824 Jan BLOM, geb. Delft 1802, zn. van Andries en Jannetje VERHOOG.
10. Cornelis, van der SMAN, geb. Overschie 21 maart 1802.
11. Arie, van der SMAN, geb. Overschie 11 juli 1808.


XIb. Pleun, (Nicolaas) van der SMAN, geb. Overschie 8 aug. 1790, Veenman, tr. Overschie 25 mei 1817 Antje, Maria, (Johanna, Hendrina) VISSER, geb. omstr. 1791, dr. van Hendrik en Maria BRILLENBURG.

Uit dit huwelijk:

1. Nicolaas, van der, volgt XIIa.

2. Maria, van der SMAN, geb. Overschie 15 juni 1819.
3. Hendrik, van der SMAN, geb. Overschie 12 febr. 1821, † ald. vóór 1823.
4. Johanna, Hendrina SMAN, geb. Overschie 9 mei 1822, tr. Overschie 8 febr. 1873 Adrianus, van RIJS, geb. Zegwaart 1823, zn. van Jan, van en Ottelina HARMANS.

5. Hendrik, van der, volgt XIIb.

6. Cornelis, van der SMAN, geb. Overschie 20 april 1826.
7. Antje, Maria, van der SMAN, geb. Overschie 28 juli 1828, † ald. vóór 1834.
8. Nicolaas, van der SMAN, geb. omstr. 1830.
9. Apolonia, Catharina, van der SMAN, geb. Overschie 19 aug. 1832.
10. Gerardus, Johannes, van der SMAN, geb. Overschie 19 aug. 1832, † vóór 1839.
11. Antje, Maria, van der SMAN, geb. Overschie 6 jan. 1834.
12. Pleun, Marinus, van der SMAN, geb. Overschie 14 sept. 1836.
13. Gerardus, Johannes, van der SMAN, geb. Overschie 14 maart 1839.


XIIa. Nicolaas, van der SMAN, geb. Overschie 12 dec. 1817, Chirurgijn en verloskundige, † Hilversum 18 maart 1879, tr. Hilversum 12 mei 1847 Johanna, Cornelia DOETS, geb. Hilversum 1825, dr. van Pieter en Wijna, Maria SIJBERDEN.

Uit dit huwelijk:

1. Pleun, Hendrik, van der SMAN, geb. Hilversum 1851, † Putten 13 febr. 1931.
2. Pieter, van der SMAN, geb. Hilversum 1856, † Baarn 16 okt. 1931, tr. Johanna, Alida NOORWEGEN, geb. 1860, † Baarn 31 juli 1923, dr. van Johannes, Jacobus en Anna, Maria, Elisabeth RUMLING.
3. Hendrik, Cornelis, van der SMAN, geb. Hilversum 1858, † Soest 11 juni 1916, tr. Rotterdam 24 aug. 1905 Anna, Margaretha HOOGBRUIN, geb. Rotterdam 1854, † Soest 12 nov. 1934, dr. van Johannes, Matthijs en Anna, Margaretha BENDER.


XIIb. Hendrik, van der SMAN, geb. Overschie 26 okt. 1823, tr. Overschie 3 juli 1858 Pieternella, van den BERG, geb. Overschie 1823, dr. van Thomas, van den en Hendrina, van LEE.

Uit dit huwelijk:

1. Antje, Maria, van der SMAN, geb. Overschie 1 juni 1859, † Oegstgeest 13 dec. 1913.
2. Hendriena, Geertruida, van der SMAN, geb. Overschie 10 jan. 1861.
3. Pleun, Hendrik, van der SMAN, geb. Overschie 27 okt. 1862.
4. Geertruijda, van der SMAN, geb. Overschie 3 dec. 1865.


VIIb. Cornelis, Blasen SMAN, geb. Nootdorp mei 1647, begr. ald. 18 sept. 1679, tr. 1669 Marijtge MAARTENS, geb. Waddinxveen.

Uit dit huwelijk:

1. Ariaentje, van der SMAN, geb. Nootdorp aug. 1671.
2. Dirckje, (Cornelisse) van der SMAN, geb. Stompwijk dec. 1672, tr. Nootdorp 9 april 1703 Pieter, Dirckse, van SLOTH.
3. nn NN, ged. Nootdorp 3 dec. 1673.
4. Maritje, van der SMAN, ged. Leidschendam/Wilsveen 19 juni 1678.


VIIc. Jan, Blase, van der SMAN, geb. Nootdorp juli 1653, begr. ald. 8 mei 1716, tr. 1674 Neeltje, Pieters ROELEVEEN, geb. Hoogeveen omstr. 1655.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk, (Janszn) van der SMAN, geb. Nootdorp april 1675. tr. Aaltje, Claes RIJLAARSDAM
2. Blaseris, van der SMAN, geb. Nootdorp dec. 1677.
3. Marijtje, van der SMAN, geb. Nootdorp 8 juni 1679, tr. Zoetermeer 28 febr. 1706 Ary, Jacobse HOGERVORST, geb. Nootdorp / Zoetermeer omstr. 1669.

4. Cornelis, Janszn van der, volgt VIIIb.

5. Marijtje, van der SMAN, geb. Nootdorp okt. 1684, † 9 dec. 1684.
6. Marijtje, van der SMAN, geb. Nootdorp febr. 1687, † omstr. 1688.
7. Maria, van der SMAN, geb. Nootdorp juni 1688.
8. Jan, van der SMAN, geb. Nootdorp sept. 1691.

Hij huwt opnieuw (na 1691) Aaltje, Hendriks WIEMERSLAGEN

VIIIb. Cornelis, Janszn van der SMAN, geb. Wilsveen dec. 1682.

Uit zijn relatie met Willempje, Willemsdr. VAL, geb. omstr. 1681, dr. van Willem, Wouters en Maartje, Simons, van der WINT:

Willem, Cornelisz. van der SMAN, geb. Nootdorp 31 jan. 1724, † 1771, tr. Overschie 6 jan. 1747 Grietje Jansdr. DUIJVESTEIJN, geb. Overschie 28 sept. 1721, † Waarsch. Schiebroek 12 jan. 1771, begr. Schiebroek 14 jan. 1771, dr. van Jan, Pietersz. en Ingetje, Dirksdr., de BRUIJN.


Vc. Hillebrant, Arents, van der SMAN, geb. 1570, † vóór 28 febr. 1640, tr. 1e Nootdorp 4 sept. 1594 Willempje CORNELISDR.; tr. 2e omstr. 1595 Maritgen CORNELIS, geb. omstr. 1574, † omstr. juli 1660.

Uit het tweede huwelijk:

1. Trijntgen, Adriaensdr. SMAN, tr. Seven-huysen 30 mei 1632 Mattheus, Claessen, van ALPHEN.

2. Lenaert, Hillebrandszn. van der, volgt VIf.

3. Cors, Hillebrants, van der, volgt VIg.

4. Evert, Hillebrantsz. van der, volgt VIh.

5. Neeltge, (Hillebrantse), van der SMAN, geb. Stompwijk aug. 1604.

6. Arie, Hillebrandsz., van der, volgt VIi.

7. Thonis, Hillebrants, van der, volgt VIj.

8. Huych, van der SMAN, geb. omstr. 1610.


VIf. Lenaert, Hillebrandszn. van der SMAN, geb. Stompwijk nov. 1596, Verveender, † Stompwijk 8 aug. 1677, tr. 1e omstr. 1622 Geertgen CORSSE, geb. omstr. 1597, † Zevenhuysen 1662; tr. 2e Zevenhuysen 12 nov. 1662 Maertje CORNELISDR.

Uit het eerste huwelijk:

1. Cors, Lenaertsz. van der, volgt VIId.

2. Neeltge, (Lenaertse) van der SMAN, geb. Stompwijk 1627, tr. 30 april 1647 Gillis, Cornelisz. van KLAVEREN, geb. omstr. 1617.
3. Maertge, Lenaerts, van der SMAN, geb. Stompwijk aug. 1627, † na 25 febr. 1663, tr. Stompwijk 28 jan. 1657 Cornelis HOUNIET, geb. omstr. 1625.


VIId. Cors, Lenaertsz. van der SMAN, geb. Stompwijk omstr. 1621, † vóór 13 april 1676, tr. Stompwijk 11 febr. 1652 Annetgen GROENEWEGEN.

Uit dit huwelijk:

1. Huybert, (Huijbregt) Corszn. van der, volgt VIIIc.

2. Leendert, (Corsse) van der, volgt VIIId.

3. Annetie, van der SMAN, geb. Stompwijk omstr. 1654.
4. Geertje, van der SMAN, geb. Stompwijk 1657, † na 12 juni 1691, tr. Stompwijk 6 april 1682 Reyn, Arentse LELIVELT, geb. omstr. 1653.
5. Ariaentie, Corse, van der SMAN, geb. Stompwijk 1658, † na 14 aug. 1688, tr. Stompwijk 12 jan. 1688 Claes, Pieterse STRAET, geb. omstr. 1657.

6. Petrus, van der, volgt VIIIe.

7. Laurentius, van der SMAN, geb. Stompwijk juli 1661.
8. Catharina, Trijntie, Corse, van der SMAN, ged. Stompwijk 30 nov. 1663, † na 13 mei 1703, tr. Stompwijk 8 jan. 1692 Joris, Jacob ELSEN (EESSEN), geb. omstr. 1661.
9. Jacobus, van der SMAN, ged. Stompwijk 26 dec. 1664.
10. Adrianus, van der SMAN, geb. Stompwijk aug. 1666.
11. Maria, Maartie, Corse, van der SMAN, geb. Stompwijk jan. 1668, tr. Stompwijk 15 nov. 1699 Elias, Jacobsz. den ENGEL, geb. 1658.
12. Cornelia, van der SMAN, ged. Stompwijk 17 aug. 1670, † omstr. 1672.
13. Jacobus, van der SMAN, ged. Stompwijk 28 aug. 1672.
14. Cornelia, van der SMAN, ged. Stompwijk 1 juli 1674.


VIIIc. Huybert, (Huijbregt) Corszn. van der SMAN, geb. Stompwijk 1651, † vóór 18 dec. 1720, tr. 1e Stompwijk 13 april 1676 Claesje, Albrechtsdr. BURGER, geb. omstr. 1648, † vóór 15 nov. 1694, dr. van Aelbrecht en Maartje PIETERS; tr. 2e Stompwijk 17 nov. 1694 Leydewey, (Lydwina) OVERMEER, ged. Stompwijk 15 juli 1670, † Overschie 2 juni 1739, dr. van Aert, Dircksz. en Grietie, Hendrickx VISSER.

Uit het eerste huwelijk:

1. Christianus, van der SMAN, ged. Stompwijk 10 mei 1677.
2. Ariaentje, Huubrechts, van der SMAN, geb. Stompwijk 1678, † Overschie omstr. 3 jan. 1714, tr. Nootdorp 5 febr. 1702 Leendert, van, ’t SLOTH, ged. Nootdorp 12 maart 1679, † Schieveen 7 juni 1736, zn. van Dirck, van ’t en Grietgen MAERTENS.
3. Petronella, van der SMAN, ged. Stompwijk 18 aug. 1678, tr. Stompwijk 14 aug. 1712 Dirck, Japixse GROENEWEGHE, geb. omstr. 1682.
4. Alyda, van der SMAN, ged. Stompwijk 13 mei 1686.
5. Apolonia, van der SMAN, ged. Stompwijk juni 1689.
6. Nicolaas, van der SMAN, geb. Stompwijk mei 1693.

Uit het tweede huwelijk:

7. Nicolaa, (Claassie), van der SMAN, ged. Stompwijk 20 febr. 1695, † ald. 3 maart 1696.
8. Clasina, Huijbertsdr., van der (Nicolaa) SMAN, ged. Stompwijk 7 aug. 1696, † Overschie 27 maart 1732, tr. Stompwijk 30 maart 1727 Cornelis, Jacobse GROENEWEGEN, geb. Stompwijk 13 sept. 1700, † Overschie, zn. van Jacob, Claaszn. en Cijtje, Teunisdr. VLAS.
9. Maria, van der SMAN, ged. Stompwijk 11 jan. 1698, † ald. 8 april 1698.
10. Christianus, van der SMAN, ged. Stompwijk 12 okt. 1699.
11. Maria, Huybregts, (Marijke), van der SMAN, geb. Stompwijk sept. 1701, tr. Pijnacker 9 sept. 1725 Jan, Jansz. BRANDS, geb. Berghem in de Meyerij van den Bosch omstr. 1695.
12. Anna, van der SMAN, ged. Stompwijk 11 okt. 1703.

13. Pieter, Huijbregts, (Petrus, (Piet)), van der, volgt IXc.

14. Anna, van der SMAN, ged. Stompwijk 29 aug. 1705, † 1708.
15. Anna, Huijbers, van der SMAN, ged. Stompwijk 15 maart 1710, tr. Overschie 8 sept. 1741 Ary WENSVEEN, geb. omstr. 1711.
16. Helena, (Lena), Huijberts, van der SMAN, geb. Stompwijk sept. 1713, † Overschie 15 april 1743, tr. Overschie 16 okt. 1733 Cors, Clase, van RIJN, geb. omstr. 1703.


IXc. Pieter, Huijbregts, (Petrus, (Piet)), van der SMAN, geb. Stompwijk nov. 1704, begr. Pijnacker 23 aug. 1771, tr. Pijnacker 6 jan. 1726 Aaltje, Louwen, (Lourus) van RHIJN, geb. Pijnacker omstr. 1700, begr. ald. 10 juli 1775.

Uit dit huwelijk:

1. Huybert, Pieters, van der, volgt Xd.

2. Maria, van der SMAN, geb. Overschie (Zestienhoven) 30 okt. 1727, ged. Bergschenhoek 7 nov. 1727, † Pijnacker 1733.

3. Cors, Pietersz., (Corstiaan), van der, volgt Xe.

4. Claasje, van der SMAN, geb. Overschie (Zestienhoven) 27 sept. 1731, ged. Bergschenhoek 17 okt. 1731, † Pijnacker 1733.
5. Ariaantje, (Aaltje), Pieters, van der SMAN, geb. Pijnacker 1733, ged. Bergschenhoek 1733, † Overschie 1760, tr. Overschie 28 nov. 1751 Gijsbert, Jans BOERDONK, zn. van Jan, Janze, (van den) en Grietje, Cornelisse EVENBLIJ.

6. Nicolaas (Claas), Pieters, van der, volgt Xf.

7. Claasje, van der SMAN, ged. Bergschenhoek 28 juli 1738.
8. Lyduwe, van der SMAN, geb. Bergschenhoek juli 1741, † vóór 1743.
9. Lyduwe, van der SMAN, geb. Bergschenhoek april 1744.


Xd. Huybert, Pieters, van der SMAN, geb. Overschie (Zestienhoven) 3 okt. 1726, ged. Berkel 13 okt. 1726, † Rotterdam (Gasthuis) 26 maart 1806, begr. Rotterdam 29 maart 1806, tr. Overschie 9 juli 1747 Cornelia, Rijers BRAVERSWIJK, ged. Bergschenhoek 9 juni 1722, † Rotterdam / Zestienhoven 24 sept. 1797, begr. Rotterdam 26 sept. 1797, dr. van Reijer, Janse en Neeltje, Pieters WENSVEEN.

Uit dit huwelijk:

1. Annetje, (Hubertse) van der SMAN, geb. Bergschenhoek okt. 1747.
2. Laurens, van der SMAN, geb. Bergschenhoek juni 1748.
3. Agnes, (Niesje), van der SMAN, ged. Bergschenhoek 12 jan. 1750, † Rotterdam 4 jan. 1822.
4. Claesje, van der SMAN, ged. Bergschenhoek 23 juni 1751.
5. Aleida, van der SMAN, ged. Bergschenhoek 13 juli 1754.

6. Pieter, Huybertsz., van der, volgt XIc.

7. Neeltje, (Huybertse) van der SMAN, geb. Bergschenhoek dec. 1758.
8. Leentje, (Huybertse) van der SMAN, geb. Bergschenhoek juli 1759.
9. Leendert, (Huibertse) van der SMAN, geb. Bergschenhoek febr. 1761, † Rotterdam 5 febr. 1837, tr. 1e 1784 Maria KOOYMANS, geb. omstr. 1759, begr. Cool 13 juli 1801; tr. 2e (ondertr. Cool 13 nov.) 1802 Johanna, van de VLUGT, geb. Aarlanderveen omstr. 1780.

10. Reynier, (Reijnerus), van der, volgt XId.

11. Ariaentje, van der SMAN, geb. Bergschenhoek maart 1764.


XIc. Pieter, Huybertsz., van der SMAN, geb. Schiebroek nov. 1756, ged. Bergschenhoek 14 nov. 1756, † Overschie en Hogenban 3 dec. 1840, tr. Overschie 10 aug. 1780 Grietje, Janse BOERENDONCK, geb. Overschie omstr. 1759, † ald. 11 jan. 1829, dr. van Jan, Janse, (van) BOERENDONK en Cornelia, Cornelisdr. KOOY.

Uit dit huwelijk:

1. Petrus, (Pieter), van der, volgt XIIc.

2. Huijbertje, van der SMAN, ged. Rotterdam 22 juni 1781.

3. Joannes, (Jan), van der, volgt XIId.


XIIc. Petrus, (Pieter), van der SMAN, geb. Schiebroek 28 maart 1780, ged. Bergschenhoek 30 maart 1780, † Schiebroek 15 nov. 1836, tr. 1e Schiebroek 9 aug. 1805 Grietje, (Margareta), van der GOES, ged. Bergschenhoek 23 april 1785, † Schiebroek 18 dec. 1826, dr. van Jan, Gerritse, van der en Lena, Cornelis, van der SEYDEN (ZIJDE, SIJDE); tr. 2e Schiebroek 23 mei 1827 Maria GROENEWEGEN, geb. Kethel 1805, † Schiebroek 29 april 1833, dr. van Cornelis en Elizabeth DONAERS.

Uit het eerste huwelijk:

1. Pieter, van der SMAN, geb. Schiebroek 17 aug. 1806, ged. Bergschenhoek 17 aug. 1806, † Schiebroek 16 juli 1819.

2. Joannes, (Jan), van der, volgt XIIIa.

3. Maria, van der SMAN, ged. Bergschenhoek 10 dec. 1810, † Schiebroek 15 juli 1811.
4. Leendert, (Petruszn) van der SMAN, geb. Schiebroek 4 aug. 1812, † Hillegersberg 5 nov. 1842.
5. Hubertus, (Huijbert), van der SMAN, geb. Schiebroek, ged. Bergschenhoek 10 juni 1815, † Schiebroek 18 juli 1815.
6. Gerritje, van der SMAN, geb. Schiebroek 13 sept. 1816, † Hillegersberg 8 mei 1850.
7. Gerrit, van der SMAN, geb. Schiebroek 15 dec. 1817, † Hillegersberg 8 mei 1850.

8. Joannes, (Jan), van der, volgt XIIIb.

Uit het tweede huwelijk:

9. Joanna, van der SMAN, geb. Schiebroek 10 nov. 1827, tr. Overschie 27 juni 1847 Arie BAKKER, geb. Overschie 1821, zn. van Arnoldus en Dorothea KURVURS.


XIIIa. Joannes, (Jan), van der SMAN, geb. Schiebroek 8 nov. 1808, ged. Bergschenhoek 8 nov. 1808, † Hillegersberg 18 juni 1871, tr. Overschie en Hogeban 6 juli 1845 Anna, Catharina JANSEN, geb. Deventer 5 dec. 1817, dr. van Joannes, Lambertus en Margrieta EHRLICH.

Uit dit huwelijk:

1. Grietje, van der SMAN, geb. 1845, † Hillegersberg 17 maart 1859.
2. Margaretha, van der SMAN, geb. Hillegersberg 23 april 1846, † ald. 17 april 1859.
3. Pieter, van der SMAN, geb. Hillegersberg 4 jan. 1849, † ald. 17 jan. 1849.
4. Pieter, van der SMAN, geb. Hillegersberg 16 juni 1850, † ald. 27 mei 1858.

5. Johannes, Lambertus, van der, volgt XIVa.

6. Lambertus, van der, volgt XIVb.

7. Petrus, (Pieter), van der, volgt XIVc.


XIVa. Johannes, Lambertus, van der SMAN, geb. Hillegersberg 24 maart 1852, † Rotterdam 27 jan. 1927, tr. Hillegersberg 6 juli 1881 Gerritje, de HAAS, geb. Hillegersberg 1855, dr. van Jacobus, de en Joanna HOGERVORST.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes, van der SMAN, geb. Rotterdam 10 sept. 1885.
2. Johannes, van der SMAN, geb. Rotterdam 1886, † Lage Vuursche 10 sept. 1982.

3. Jacobus, van der, volgt XVa.

4. Anna, Catharina, van der SMAN, geb. Rotterdam 19 sept. 1889, tr. Rotterdam 4 juli 1917 Johannes VREEZE, geb. Rotterdam 25 maart 1888, † ald. 2 sept. 1963, zn. van Dirk en Merrigje, van GESSEL.
5. Johanna, van der SMAN, geb. Rotterdam 13 aug. 1891, † Almelo 16 jan. 1984.
6. Bertha, Hildegarda, van der SMAN, geb. Rotterdam 13 dec. 1893, tr. Rotterdam 16 mei 1923 Johannes, Cornelis, van der LANS, geb. Loosduinen 1892, † ald., zn. van Cornelis, van der en Adriana JANSSEN.


XVa. Jacobus, van der SMAN, geb. Rotterdam 4 okt. 1887, † Enschede aug. 1961, tr. Zwolle 20 aug. 1912 Jacoba, Johanna, (Co) HERTOG, geb. Zwolle 20 okt. 1882, † Enschede 20 febr. 1947, dr. van Johannes, Lambertus en Maria, Pauwlina VERHAGEN.
Uit dit huwelijk:

1. Johannes, Lambertus, Maria, (Jan), van der, volgt XVIa.

2. Johannes, Lambertus, Maria, (Bep), van der, volgt XVIb.

3. Geertruida, Maria, Paulina, (Truus), van der SMAN, geb. Rotterdam 24 okt. 1916.
4. Maria, Paulina, (Riet), van der SMAN, geb. Rotterdam 18 sept. 1920, † Nijmegen 22 maart 1994.

5. Jacobus, Johannes, (Jacques), van der, volgt XVIc.


XVIa. Johannes, Lambertus, Maria, (Jan), van der SMAN, geb. Rotterdam 13 sept. 1913, † Almelo 4 okt. 1982, tr. Enschede 24 okt. 1941 Wilhelmina, Johanna, (Annie) WENNINK, geb. Enschede 9 sept. 1908, † Raalte 16 mei 1991, dr. van Hendrikus en Gezina, Johanna MEENHUIS.

Uit dit huwelijk:Wet op de privacy

 


XVIb. Johannes, Lambertus, Maria, (Bep), van der SMAN, geb. Rotterdam 19 april 1915.

Uit zijn relatie met Anna, Wilhelmina STIJNTJES, geb. Lonneker, † Enschede: Wet op de privacy

 


XVIc. Jacobus, Johannes, (Jacques), van der SMAN, geb. Rotterdam 28 dec. 1924.

Uit zijn relatie met Maria, Theresia, Martina ENSINK, geb. Ootmarsum 11 febr. 1925: Wet op de privacy

 


XIVb. Lambertus, van der SMAN, geb. Hillegersberg 7 febr. 1854, † Tuinderstraat, Rotterdam/Delfshaven 4 juni 1889, tr. Hillegersberg 5 nov. 1879 Geertruida JANSSEN, geb. Hillegersberg 1856, † Rotterdam 15 jan. 1918, dr. van Dirk en Ariaantje, (van) SLINGERLAND.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes, Lambertus, van der, volgt XVb.

2. Dirk, Gerardus, van der, volgt XVc.

3. Petrus, van der, volgt XVd.

4. Adriana, Petronella, Geertruida, van der SMAN, geb. Rotterdam 29 sept. 1887, tr. Rotterdam 24 mei 1916 Wilhelmus, Franciscus CLAVEAUX, geb. Rotterdam 2 april 1889, † ald. 22 juni 1954, zn. van Thomas, Johannes en Catharina WILLEMSE.


XVb. Johannes, Lambertus, van der SMAN, geb. Verlengde Kruiskade 12, Delfshaven 8 jan. 1882, † Rotterdam 17 febr. 1938, tr. Rotterdam 22 sept. 1909 Geertruida, Elisabeth, Maria HOLIERHOEK, geb. Rotterdam 19 febr. 1887, † ald. 1 jan. 1951, dr. van Jacobus en Geertruida HARING.

Uit dit huwelijk:

1. Lambertus, Gerardus, van der, volgt XVId.

2. Jacobus, van der SMAN, geb. Rotterdam omstr. 1911, tr. 28 dec. 1938 Lien GOOTJES, geb. omstr. 1913.
3. Geertruida, Petronella, van der SMAN, geb. Rotterdam 21 juni 1914, † ald. 11 sept. 1939.
4. Wilhelmus, Franciscus, van der SMAN, geb. Rotterdam 9 sept. 1920.
5. Maria, Johanna, van der SMAN, geb. Rotterdam 24 maart 1922.
6. Petrus, van der SMAN, geb. Rotterdam 30 juni 1926.


XVId. Lambertus, Gerardus, van der SMAN, geb. Rotterdam 1 sept. 1910, tr. Rotterdam 18 aug. 1948 Johanna, Maria, de KATHEN, geb. Hommersum (Duitsland) 1 juli 1923.

Uit zijn relatie met Maria, Elisabeth NEUMAN, geb. Hommersum (Duitsland) 7 dec. 1907, † vóór 1948: Wet op de privacy

 


XVc. Dirk, Gerardus, van der SMAN, geb. Delfshaven 31 jan. 1883, † Putte (n.B.) 3 juni 1959, tr. Overschie 13 juni 1912 Maria, Johanna KERKLAAN, geb. Overschie 30 juni 1884, † Beekbergen 23 nov. 1969, dr. van Gerardus en Catharina KAMPS.

Uit dit huwelijk:

1. Lambertus, Johannes, Maria, van der, volgt XVIe.

2. Gerardus, Cornelis, van der, volgt XVIf.

3. Cornelis, Leonardus, van der, volgt XVIg.

4. Petronella, Catharina, van der SMAN, geb. Rotterdam 30 okt. 1919, tr. Rotterdam 27 nov. 1941 Johannes, Jacobus, van HUUT, geb. Rotterdam 27 aug. 1916, zn. van Jacobus, Adrianus, van en Catharina, Sophia, Elisabeth KRAAN.
5. Theodorus, Maria, van der SMAN, geb. Rotterdam 14 febr. 1922, † ald. 5 maart 1922.


XVIe. Lambertus, Johannes, Maria, van der SMAN, geb. Rotterdam 5 mei 1913, tr. Rotterdam 14 okt. 1942 Margaretha, Johanna, Anna PIETERSMA, geb. Rotterdam 30 april 1915, dr. van Anne en Josephina, Anna, Christina BERENDS.

Uit dit huwelijk:Wet op de privacy

 


XVIf. Gerardus, Cornelis, van der SMAN, geb. Rotterdam 3 mei 1914, tr. Rotterdam 16 nov. 1938 Johanna, van RIJN, geb. Delft 16 nov. 1919, dr. van Jacobus, van en Cornelia, Johanna BOL.

Uit dit huwelijk:Wet op de privacy

 


XVIg. Cornelis, Leonardus, van der SMAN, geb. Rotterdam 9 nov. 1917, tr. Rotterdam 22 mei 1947 Cornelia, Wilhelmina, de KORTE, geb. Rotterdam 7 dec. 1915, dr. van Cornelis, de en Maria, Hendrika, van HOFWEGEN.

Uit dit huwelijk:Wet op de privacy

 


XVd. Petrus, van der SMAN, geb. Delfshaven 22 juni 1885, † Rotterdam 8 maart 1956, tr. Rotterdam 9 jan. 1918 Catharina, Machtilda, Johanna WILLEMS, geb. Rotterdam 1883, † Haarlem 3 juni 1960, dr. van Lambertus en Henrica, Jacoba LAUKENS.

Uit dit huwelijk:

1. Lambertus, van der SMAN, geb. Rotterdam 7 maart 1919.

2. Jacobus, Lambertus, J. van der, volgt XVIh.

3. Petrus, Willem, A. van der SMAN, geb. Rotterdam 21 aug. 1922.


XVIh. Jacobus, Lambertus, J. van der SMAN, geb. Rotterdam 29 maart 1920, tr. Rotterdam 9 aug. 1949 Geertruida, Maria, Johanna VREDEBREGT, geb. Rotterdam 17 okt. 1925.

Uit dit huwelijk:Wet op de privacy


XIVc. Petrus, (Pieter), van der SMAN, geb. Hillegersberg 16 mei 1860, ged. Bergschenhoek 17 mei 1860, † Rotterdam 1 juni 1950, tr. 10 juni 1886 Agatha STRAETEMANS, geb. Hillegersberg 10 dec. 1863, † Rotterdam 2 dec. 1955, dr. van Joannes en Angenis PALM.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes, van der, volgt XVe.

2. Petrus, Johannes, van der, volgt XVf.

3. Johanna, van der SMAN, geb. Hillegersberg 10 maart 1891.

4. Lambertus, van der, volgt XVg.

5. Hendrik(us), van der, volgt XVh.

6. Anna, Catharina, Agatha, van der SMAN, geb. Hillegersberg 5 febr. 1897, tr. Rotterdam 1 febr. 1922 Bernardus, van TILBORG, geb. Rotterdam 1897, zn. van Johannes, Petrus, van en Maria WERKHOVEN.
7. Agnes, Hildegardis, van der SMAN, geb. Hillegersberg 22 okt. 1899, tr. Rotterdam 17 sept. 1924 Franciskus, Jakobus KERKLAAN, geb. Rotterdam 1897, zn. van Johannes en Elisabeth, Johanna GORDIJN.
8. Gerardus, Johannes, van der SMAN, geb. Hillegersberg 27 april 1902, tr. Hillegersberg 29 mei 1929 Wilhelmina, Margaretha ZUIDERVELDT, geb. omstr. 1904.
9. Jacobus, Johannes, van der SMAN, geb. 24 nov. 1904.
10. Cornelis, Christianus, van der SMAN, geb. Rotterdam 25 nov. 1906.


XVe. Johannes, van der SMAN, geb. Hillegersberg 25 febr. 1887, tr. Rotterdam 16 aug. 1911 Johanna TURKENBURG, geb. omstr. 1886, dr. van Johannes en Johanna, Cornelia, de BRUIN.

Uit dit huwelijk:

1. Agatha, Johanna, van der SMAN, geb. Rotterdam 9 aug. 1912.

2. Johannes, Petrus, van der, volgt XVIi.

3. Petrus, Johannes, van der SMAN, geb. 18 dec. 1914.
4. Bertha, van der SMAN, geb. Rotterdam 1 dec. 1917.
5. Johanna, Elisabeth, van der SMAN, geb. Rotterdam 25 sept. 1919.
6. Hendrikus, van der SMAN, geb. Rotterdam 2 juni 1921.
7. Corstiaan, van der SMAN, geb. Hillegersberg 30 juli 1922.

8. Gerardus, Johannes, van der, volgt XVIj.

9. Franciscus, van der SMAN, geb. Rotterdam 7 juli 1926.
10. Marinus, van der SMAN, geb. Rotterdam 30 juni 1928.
11. Jacobus, Johannes, van der SMAN, geb. Rotterdam 19 sept. 1930.


XVIi. Johannes, Petrus, van der SMAN, geb. Rotterdam 24 okt. 1913.

Uit zijn relatie met onbekend MENSINK, geb. omstr. 1921: Wet op de privacy

 


XVIj. Gerardus, Johannes, van der SMAN, geb. 6 febr. 1924.

Uit zijn relatie met Petronella, Maria BORSBOOM, geb. omstr. 1922: Wet op de privacy

 


XVf. Petrus, Johannes, van der SMAN, geb. Hillegersberg 23 juni 1889, † 1983, tr. Rotterdam 8 juli 1914 Martina, Adriana, van ZOELEN, geb. 1890, dr. van Hermanus, van en Magdalena VONK.

Uit dit huwelijk:

1. Agatha, Martina, Maria, van der SMAN, geb. Rotterdam 24 april 1915.
2. Hermanus, van der SMAN, geb. 15 nov. 1916, † nov. 1998.
3. Hermanus, van der SMAN, geb. omstr. 1920.
4. Anna, C.M. (Annie), van der SMAN, geb. Rotterdam 21 aug. 1920.
5. Magdalena, Maria, (Lenie), van der SMAN, geb. Rotterdam 5 febr. 1923.

6. Petrus, Johannes, (Piet), van der, volgt XVIk.

7. Catharina, M. Th. (Toos), van der SMAN, geb. Rotterdam 7 febr. 1928, † juni 1999.
8. Johannes, Franciscus, van der SMAN, geb. Rotterdam 18 juli 1931, † 2 april 1962.
9. Petronella, C. M. van der SMAN, geb. Rotterdam 12 mei 1933, † 22 aug. 2002.


XVIk. Petrus, Johannes, (Piet), van der SMAN, geb. Rotterdam 2 sept. 1925.

Uit zijn relatie met NN: Wet op de privacy

 


XVg. Lambertus, van der SMAN, geb. Hillegersberg 3 jan. 1892, † Maastricht, tr. Brunssum 17 juni 1920 Catharina, Philomena EGGEN, geb. Brunsum 28 mei 1899, dr. van Willem, Hendrik en Maria, Theresia PALMEN.

Uit dit huwelijk:

1. Petrus, Lambertus, van der SMAN, geb. Echt (Limburg) 11 juli 1921.
2. Theresia, Maria, Anna, van der SMAN, geb. Hillegersberg 26 april 1926.
3. Wilhelmus, Hendricus, Petrus, van der SMAN, geb. Hillegersberg 20 april 1931.
4. Martinus, Wilhelmus, Johannes, van der SMAN, geb. Hillegersberg 13 dec. 1933.
5. Hendricus, van der SMAN, geb. Maastricht 9 nov. 1935.


XVh. Hendrik(us), van der SMAN, geb. Hillegersberg 24 aug. 1894, † Rotterdam 15 maart 1942, tr. Rotterdam 26 mei 1920 Deli, Anna, Maria, van BALGOOI, geb. Rotterdam 11 nov. 1894, † ald. 24 juni 1951, dr. van Petrus, van en Maria, van ERP.

Uit dit huwelijk:

1. Agatha, Petronella, van der SMAN, geb. Rotterdam 6 maart 1921.
2. Maria, Petronella, van der SMAN, geb. Rotterdam 23 febr. 1922.

3. Petrus, Hendricus, van der, volgt XVI-l.


XVI-l. Petrus, Hendricus, van der SMAN, geb. Rotterdam 3 dec. 1925, † Mijnsheerenland 2 dec. 1985, begr. Rotterdam 5 dec. 1985, tr. Rotterdam 21 juli 1948 Angela, Catharina WORTELBOER, geb. Delfzijl 13 april 1925, dr. van Gerardus, Johannes en Josephina, Maria HOUWELING.

Uit dit huwelijk:Wet op de privacy

 


XIIIb. Joannes, (Jan), van der SMAN, geb. Schiebroek 20 jan. 1820, † Bergschenhoek 8 jan. 1886, tr. Berkel en Rodenrijs 9 aug. 1850 Helena NOORDERMEER, geb. Berkel en Rodenrijs 21 dec. 1826, † Bleiswijk 15 maart 1915, dr. van Arij, (Adrianus) en Anna SLUIJS.

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmina, van der SMAN, geb. Wateringen 1848, † ald. 11 juni 1873.

2. Petrus, Pieter, van der, volgt XIVd.

3. Adrianus, (Arie), van der, volgt XIVe.

4. Anna, Maria, van der SMAN, geb. Berkel en Rodenrijs 5 okt. 1855, † Bergschenhoek 30 maart 1868.
5. Margarethe, van der SMAN, geb. Berkel en Rodenrijs 18 maart 1858, † ald. 30 okt. 1859.
6. Margaretha, van der SMAN, geb. Bergschenhoek 7 mei 1861.
7. Grietje, van der SMAN, geb. Bergschenhoek mei 1862, † ald. 15 maart 1863.
8. Maria, van der SMAN, ged. Bergschenhoek 4 jan. 1864, † Berkel en Rodenrijs 27 febr. 1950, tr. Bergschenhoek 29 mei 1889 Nicolaas, Jacobus VERBURG, geb. Vrijenban 1862, zn. van Cornelis en Helena, van der MEER.
9. Jacoba, van der SMAN, geb. Bergschenhoek 23 nov. 1865, tr. Bergschenhoek 13 nov. 1889 Johannis BES, geb. Berkel en Rodenrijs 1861, zn. van Gerardus, Bartholomeus en Maria KAPEL.


XIVd. Petrus, Pieter, van der SMAN, geb. Berkel-Rodenrijs 14 okt. 1851, † Bleiswijk 6 juni 1943, tr. 1e Bergschenhoek 1 mei 1878 Clementina, Johanna VALKENBURG, geb. Bergschenhoek omstr. 1856, † ald. 9 nov. 1883, dr. van Hendrik en Cornelia WOONING (COONING); tr. 2e Bleiswijk 24 april 1885 Joanna BAARS, geb. Bleiswijk 31 dec. 1854, † ald. 10 jan. 1936, dr. van Petrus en Antje GLINTMAAIJER.

Uit het eerste huwelijk:

1. Helena, Cornelia, (Leentje), van der SMAN, geb. Bergschenhoek 28 jan. 1879, † Bleiswijk 20 juni 1888.
2. Hendrikus, Cornelis, van der SMAN, geb. Bergschenhoek 30 juni 1881.
3. Hein, van der SMAN, geb. Bergschenhoek omstr. 1882.
4. Cornelis, van der SMAN, geb. Bergschenhoek 16 okt. 1882, † ald. 19 okt. 1882.
5. Johannes, van der SMAN, geb. Bergschenhoek 16 okt. 1882, † ald. 18 okt. 1882.

Uit het tweede huwelijk:

6. Petrus, Johannes, van der SMAN, geb. Bleiswijk 9 mei 1887, † ald. 21 febr. 1889.

7. Johannes, Leonardus, van der, volgt XVi.

8. Johanna, Maria, van der SMAN, geb. Bleiswijk 26 sept. 1889, † ald. 3 sept. 1890.
9. Petrus, Johannes, van der SMAN, geb. Bleiswijk 22 juli 1893, † ald. 26 jan. 1894.


XVi. Johannes, Leonardus, van der SMAN, geb. Bleiswijk 15 sept. 1888, † ald. 25 jan. 1940, tr. Bleiswijk 28 febr. 1917 Petronella, van der MEER, geb. Bleiswijk 1891, dr. van Cornelis, van der en Antonia, Maria, de JONG.

Uit dit huwelijk:

Petrus, van der SMAN, geb. omstr. 1917.


XIVe. Adrianus, (Arie), van der SMAN, geb. Berkel-Rodenrijs 30 mei 1853, † Pijnacker 6 febr. 1934, tr. Pijnacker 13 mei 1882 Cornelia, (Kee) BES, geb. Kethel en Spaland 6 febr. 1859, † Verzorgingshuis St. Petrus, Berkel 7 maart 1939, dr. van Gerardus, Bartholomeus en Maria KAPEL.

Uit dit huwelijk:

1. Joannes, (Jan) van der, volgt XVj.

2. Gerardus, (Gerrit), van der SMAN, geb. Pijnacker (Nieuwkoopseweg) 3 juni 1884, † ’s-Gravenhage 24 april 1907.
3. Helena, (Leentje), van der SMAN, geb. Pijnacker 28 sept. 1885, † ald. 5 maart 1891.
4. Maria, van der SMAN, geb. Pijnacker 25 dec. 1886, † Amsterdam.
5. Petrus, (Piet), van der SMAN, geb. Pijnacker 7 april 1888, † Berkel 1950.
6. Geertruida, van der SMAN, geb. Pijnacker 7 sept. 1889, tr. Berkel en Rodenrijs 16 mei 1913 vonk HUgo, geb. Pijnacker 1885.
7. Maria, (Mie), van der SMAN, geb. Pijnacker 21 nov. 1890, tr. Pijnacker 4 febr. 1911 Joris, Johannes, van RIJN, geb. Overschie 1883, zn. van Gerardus, van en Petronella, van der ENDE.
8. Helena, (Leentje), van der SMAN, geb. Pijnacker 6 maart 1892, † ald. 31 mei 1893.
9. Cornelia, (Kee), van der SMAN, geb. Pijnacker 6 mei 1893, † Batavia.
10. Helena, (Leentje), van der SMAN, geb. Pijnacker 9 sept. 1894, tr. 1e Pijnacker 10 juni 1914 Nicolaas MOL, geb. Roosendaal en Nispen 1889, † Pijnacker 28 okt. 1918, zn. van Willem en Maria, Elisabeth, van HAL; tr. 2e Pijnacker 4 jan. 1924 Petrus, Wilhelmus, van HEYNINGEN, geb. 1881, zn. van Anthonius, van en Alida BAKKER.
11. Jacoba, (Co), van der SMAN, geb. Pijnacker 18 juni 1896, † Delft 10 juni 1974.
12. Johanna, (Anna), van der SMAN, geb. Pijnacker 16 nov. 1898, † Delft 18 febr. 1977.
13. Adrianus, van der SMAN, geb. Pijnacker 5 maart 1901, † ald. 16 aug. 1901.

14. Adrianus, (Arie), van der, volgt XVk.


XVj. Joannes, (Jan) van der SMAN, geb. Pijnacker (Nieuwkoopseweg) 25 febr. 1883, † Delft 1 april 1962, tr. Vrijenban 21 april 1909 Maria, Anthonia, (Marie), van BERGEN HENEGOUW, geb. Vrijenban 9 juni 1884, † Delft 24 april 1940, dr. van Johannes, van en Johanna, Annetta MIDDELKOOP.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia, Maria, (Cor). van der SMAN, geb. Hof van Delft 28 febr. 1910, † Delft 4 juni 1988, tr. Delft 24 okt. 1934 Petrus, Phillipus TETTEROO, geb. Delft 5 febr. 1907, † ald. 14 okt. 1976, zn. van Petrus, Phillipus en Elizabeth HOLTERMAN.
2. Johanna, Annetta, Jacoba, (Jo). van der SMAN, geb. Hof van Delft 14 maart 1911, † Delft 24 nov. 1993, tr. 1e Delft 23 aug. 1939 Dominicus, Franciscus, Joseph, de BRUIJN, geb. Delft 8 sept. 1914, † ald. 23 okt. 1943, zn. van Dominicus, Franciscus, Joseph, de en Johanna, M. KOK; tr. 2e Delft 15 juni 1950 Izaac RONTBERG, geb. Delft 25 febr. 1904, † ald. 13 maart 1975, zn. van Leonardus en Helena HORREE.
3. Maria, Geertruida, (Rie). van der SMAN, geb. Vrijenban 26 mei 1912, † Delft 6 maart 1992, tr. Delft 31 dec. 1934 Theodorus, van der VOORT, geb. Delft 9 aug. 1910, † Oss 16 april 1990, zn. van Hugo, van der en Theodora, C. van WISSING.

4. Johannes, Gerardus, (Jan). van der, volgt XVIm.

5. Anthonia, Maria, (Toos). van der SMAN, geb. Delft 18 jan. 1915, † ald. 29 juni 2000, tr. Delft 17 juni 1942 Reinier, Antonius, van der KROGT, geb. Vrijenban 23 juli 1920, † Delft 25 febr. 1995, zn. van Johannes, van der en Machtilda, Johanna, Maria, van ZWET.

6. Adrianus, Hugo, (Aad). van der, volgt XVIn.

7. Gerardus, Petrus, (Gerard). van der SMAN, geb. Delft 2 april 1917, † ald. 13 jan. 1918.
8. Gerardus, Petrus, van der SMAN, geb. Delft 2 april 1917, † ald. 13 jan. 1918.
9. Gerardus, Petrus, Maria, (Gerard) SMAN, geb. Delft 8 sept. 1918, † ald. 17 nov. 1918.
10. Gerardus, Petrus, Maria, van der SMAN, geb. Delft 8 sept. 1918, † ald. 17 nov. 1918.

11. Wilhelmus, Jacobus, (Wim), van der, volgt XVIo.

12. Petrus, Leonardus, (Piet). van der, volgt XVIp.

13. Jacoba, Petronella, (Co). van der SMAN, geb. Delft 13 jan. 1922, tr. Delft 7 juli 1943 Theodorus, Franciscus, Maria, (Theo) KERSBERGEN, geb. Delft 1 april 1921, † ald. 1 nov. 1994, zn. van Franciscus, Reinier en Catharina, Petronella KLEIS.

14. Gerardus, Cornelis, (Gerard). van der, volgt XVIq.

15. Gertruida, Cornelia, (Truus). van der SMAN, geb. Delft 10 jan. 1926, † ald. 7 maart 1991, tr. Delft 14 febr. 1951 Lucien, Robert, van OPHEM, geb. Antwerpen 31 mei 1925, zn. van Gaston, L. van en Antonia, W. HERTOGS.

16. Cornelis, Leonardus, (Kees). van der, volgt XVIr.


XVIm. Johannes, Gerardus, (Jan). van der SMAN, geb. Delft 6 dec. 1913, † ald. 7 dec. 1983, tr. Delft 24 april 1935 Petronella, Maria NADORP, geb. Delft 29 maart 1908, dr. van Andries, J.J. en Cornelia, H.M. MEELBERG.

Uit dit huwelijk:Wet op de privacy

 


XVIn. Adrianus, Hugo, (Aad). van der SMAN, geb. Delft 8 jan. 1916, † ald. 18 dec. 1990, tr. Delft 25 juni 1941 Martina, M. NADORP, geb. Delft 28 mei 1919, † ald. 16 aug. 1988, dr. van Andries, J.J. en Catharina, J. van OOSTEN.

Uit dit huwelijk:Wet op de privacy

 
 


XVIo. Wilhelmus, Jacobus, (Wim), van der SMAN, geb. Delft 7 febr. 1920, † ald. 22 jan. 1994, tr. Delft 17 dec. 1941 Johanna, J.M. van VELZEN, geb. Delft 12 sept. 1921, dr. van Petrus, A. van en Maria GITTE.

Uit dit huwelijk:Wet op de privacy

 


XVIp. Petrus, Leonardus, (Piet). van der SMAN, geb. Delft 6 febr. 1921, † Groningen 2 april 1989, tr. Delft 24 mei 1944 Anna, M.C. van DOMBURG, geb. Delft 14 sept. 1920, dr. van Petrus, C. van en Catharina, A. KWANT.

Uit dit huwelijk:Wet op de privacy

 


XVIq. Gerardus, Cornelis, (Gerard). van der SMAN, geb. Delft 19 april 1924, tr. Delft 16 maart 1949 Adriana, M. van MIL, geb. Delft 2 juni 1926, dr. van Petrus, H.C. van en Clara, M.A. van STEENBEEK.

Uit dit huwelijk:Wet op de privacy

 


XVIr. Cornelis, Leonardus, (Kees). van der SMAN, geb. Delft 8 aug. 1930, tr. Delft 12 juli 1956 Elisabeth, C.M. van ADRICHEM, geb. Schipluiden 6 nov. 1932, dr. van Hendricus, A. van en Catharina, A, ARKESTEIJN.

Uit dit huwelijk:Wet op de privacy

 


XVk. Adrianus, (Arie), van der SMAN, geb. Pijnacker? 12 jan. 1903, † 27 febr. 1978.

Uit zijn relatie met Elisabeth, Cornelia, (Betsy) REULE:

Hannie, van der SMAN.


XIId. Joannes, (Jan), van der SMAN, geb. Rotterdam juli 1784, tr. Rotterdam 5 febr. 1809 Cornelia, van VEEN, geb. Hoekendorp omstr. 1784.

Uit dit huwelijk:

1. Joanna, van der SMAN, geb. 1811, ged. Rotterdam 29 april 1811, tr. Rotterdam 12 sept. 1838 Adrianus, van der GOES, geb. Overschie en Hogeban 1805, zn. van Cornelis, van der en Cornelia PLASMEIJER.
2. Pieter, van der SMAN, geb. Rotterdam 12 okt. 1813, tr. Rotterdam 13 sept. 1848 Anna, Sophia DUCHAIN, geb. Rotterdam 1817, dr. van Antonie en Maria LESSEWIS.
3. Cornelia, van der SMAN, geb. Rotterdam 15 maart 1816.


XId. Reynier, (Reijnerus), van der SMAN, geb. 1762, ged. Bergschenhoek 12 okt. 1762, † Op ’T Zwaanshals 13 febr. 1801, begr. Rotterdam 14 febr. 1801, tr. 1784 Joanna SONDERMAN, geb. Hillegersberg omstr. 1764.

Uit dit huwelijk:

1. Huybert, van der, volgt XIIe.

2. Hermanus, van der SMAN, ged. Rotterdam, (Leeuwenstraat) 4 maart 1788.
3. Cornelia, van der SMAN, ged. Rotterdam, (Leeuwenstraat) 15 aug. 1790, † Op ’T Zwaanshals 20 dec. 1790.
4. Barbara, van der SMAN, ged. Rotterdam, (Leeuwenstraat) 12 maart 1792.
5. Nicolaas, van der SMAN, geb. Rotterdam, (Leeuwenstraat) okt. 1793, † aug. 1794.
6. Ferdinandus, van der SMAN, ged. Rotterdam, (Leeuwenstraat) 4 aug. 1796, † Rotterdam 17 maart 1814.
7. Cornelia, van der SMAN, ged. Rotterdam, (Leeuwenstraat) 30 okt. 1800, † 16 juli 1802.


XIIe. Huybert, van der SMAN, ged. Rotterdam, (Leeuwenstraat) 16 juni 1785, tr. Overschie 14 juni 1807 Maria PLASMEIJER, geb. Overschie omstr. 1785.

Uit dit huwelijk:

1. Margarita, van der SMAN, geb. Rotterdam 1808, tr. Rotterdam 13 aug. 1845 Martinus, van der GOES, geb. Overschie en Hogeban 1814, zn. van Ary, van der en Ariaantje, van DIJK.
2. Cornelia, van der SMAN, geb. Cool 1810, ged. Rotterdam 31 juli 1810.
3. Pieternella, van der SMAN, geb. Rotterdam 1 maart 1812.
4. Deodora, van der SMAN, geb. Rotterdam 16 okt. 1814, tr. Rotterdam 23 okt. 1850 Jacobus BAKKER, geb. Overschie en Hogeban 1818, zn. van Adrianus en Dorothea KURVERS.


Xe. Cors, Pietersz., (Corstiaan), van der SMAN, geb. Overschie (Zestienhoven) 30 jan. 1730, ged. Bergschenhoek 7 febr. 1730, tr. 1e Overschie 28 juli 1748 Lena BRAVERSWIJK, † Overschie 8 jan. 1751, dr. van Reijer, Janse en Neeltje, Pieters WENSVEEN; tr. 2e Berkel en Rodenrijs 16 jan. 1752 Jannetje, Cornelisdr. HOOGENBOOM, geb. Berkel.

Uit het eerste huwelijk:

1. Leendert, (Corsse) van der SMAN, geb. Overschie 18 febr. 1749, ged. Bergschenhoek 22 febr. 1749, tr. 1784 Maria KOOYMANS.
2. Pieter, van der SMAN, geb. Overschie 30 aug. 1750, ged. Bergschenhoek 7 sept. 1750.

Uit het tweede huwelijk:

3. Lena, (Corsse) van der SMAN, geb. Bergschenhoek okt. 1752, begr. Overschie nov. 1752.
4. Maria, van der SMAN, ged. Bergschenhoek 28 nov. 1754, begr. Overschie dec. 1754.
5. Maria, van der SMAN, ged. Bergschenhoek 11 febr. 1756, begr. Overschie maart 1756.

6. Cornelis, (Corsse) van der, volgt XIe.

7. Piter, van der SMAN, ged. Bergschenhoek 17 dec. 1758.
8. Johannes, van der SMAN, geb. Wateringen 1768, † ald. 4 aug. 1849, tr. Wateringen 9 juni 1826 Catharina GROENEWEGEN, geb. Schiedam 1774, † Wateringen 19 april 1846, dr. van Jacobus en Apolonia OUDSHOORN.


XIe. Cornelis, (Corsse) van der SMAN, geb. Bergschenhoek juni 1757, † vóór 1835, tr. Wateringen 9 mei 1790 Alijdis, (Aaltje), van HEIJNINGEN, geb. 1767, † Wateringen 5 nov. 1835, dr. van Jan, van en Aagje, van der MARK.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes, van der, volgt XIIf.

2. Corstiaan, van der, volgt XIIg.

3. Agatha, van der SMAN, geb. Wateringen 1798, † Stompwijk 3 okt. 1827, tr. Wateringen 19 mei 1821 Jacob, van den BOSCH, geb. Stompwijk 1801, zn. van Willem, van den en Anna LELIJVELD.
4. Joanna, van der SMAN, geb. Wateringen 1801, † ald. 25 febr. 1870, tr. Wateringen 4 nov. 1825 Leonardus LUIJK, geb. Wateringen 1798, zn. van Gerardi, van en Joanna, van WESTPHALEN.

5. Cornelis, van der, volgt XIIh.

6. Gertrudis, van der SMAN, geb. Wateringen 1807, tr. Wateringen 8 mei 1841 Nicolaas, van ALPHEN, geb. Delft 1812, zn. van Theodorus, van en Elizabeth, van der VOORT.
7. Helena, van der SMAN, geb. Wateringen 1811, † ald. 8 febr. 1875, tr. 1e Wateringen 9 nov. 1833 Theodoris VIS, geb. Wateringen 1795, zn. van Jacobus en Aeltie, Dirkse LANGELAAN; tr. 2e Wateringen 22 jan. 1858 Casper, Joannes WINKES, geb. Brielle 1810, zn. van Joannes en Petronella JASPERS.


XIIf. Johannes, van der SMAN, geb. Wateringen 1794, tr. Wateringen 16 aug. 1816 Adriana, (Jaantje) van ES, geb. Schipluiden 1796, † Wateringen 1 juli 1849, dr. van Antonie, van en Susanna GROENEWEGEN.

Uit dit huwelijk:

1. Alida, van der SMAN, geb. Loosduinen 11 juni 1817, † vóór 1818.
2. Alida, van der SMAN, geb. Monster 7 okt. 1818.
3. Suzanna, van der SMAN, geb. Monster 5 febr. 1821.
4. Cornelis, van der SMAN, geb. Wateringen 24 nov. 1822, † Monster 14 aug. 1833.
5. Antonia, van der SMAN, geb. Wateringen 29 jan. 1825, † ald. 18 maart 1918, tr. Wateringen 30 aug. 1844 Johannes NOORDERMEER, geb. Hof van Delft 1819, zn. van Lourens en Marijtje, van DIJK.
6. Johannes, van der SMAN, geb. Wateringen 8 dec. 1827.
7. Hilletje, van der SMAN, geb. Monster 19 okt. 1829, † Naaldwijk 7 nov. 1883, tr. Wateringen 30 mei 1851 Gerrardus REIJGERSBERG, geb. Stompwijk 1826, zn. van Martinus en Cornelia, van VERHEEST.

8. Arnoldus, van der, volgt XIIIc.


XIIIc. Arnoldus, van der SMAN, geb. 1833, † Hof van Delft 3 maart 1881, tr. Monster 28 sept. 1877 Margaretha, van VEEN, geb. Monster 1847, † Hof van Delft 23 jan. 1910, dr. van Johannes, van en Maria PETERING.

Uit dit huwelijk:

1. Adriana, van der SMAN, geb. Delft 1867, † ald. 19 juli 1895.

2. Arie, van der, volgt XIVf.

3. Leonardus, (Louwrens?)van der SMAN, geb. Monster 8 april 1878, † ald. 25 juni 1879.
4. Maria, van der SMAN, geb. Hof van Delft 1879, † ald. 9 mei 1880.
5. Mietje, van der SMAN, geb. Monster 1 febr. 1880, tr. Wateringen 13 okt. 1905 Johannes, Leonardus, van den BERG, geb. Naaldwijk 1876, zn. van Theodorus, Leonardus, van den en Adriana GOEYENBIER.
6. Agnes, van der SMAN, geb. Monster 28 okt. 1882, tr. Wateringen 30 sept. 1910 Cornelis, Adrianus VOSKUIL, geb. ’s Gravenhage 1881, zn. van Gerardus en Cornelia, Maria ARKESTEIJN.
7. Adriana, van der SMAN, geb. Monster 28 febr. 1885, † ald. 14 okt. 1888.
8. Jansje, van der SMAN, geb. Wateringen 2 aug. 1888, tr. Wateringen 19 jan. 1917 Hendrikus, Johannes, Cornelis HOGERVORST, geb. Monster 1885, zn. van Theodorus en Jacoba EEKHOUT.


XIVf. Arie, van der SMAN, geb. Rijswijk 1872, † Delft 18 jan. 1945, tr. Delft 3 okt. 1906 Johanna, Berendina DEURMAT, geb. Delft 1874, dr. van Hendrik en Maria, Elisabeth, van SCHRAWEG.

Uit dit huwelijk:

Maria, Elisabeth, van der SMAN, geb. Delft 13 mei 1908.


XIIg. Corstiaan, van der SMAN, geb. Wateringen 1797, † ald. 28 juli 1867, tr. Wateringen 10 nov. 1820 Willemina, van ES, geb. Schipluiden 1794, † Wateringen 7 febr. 1868, dr. van Anton, van en Suzanne GROENEWEGEN.

Uit dit huwelijk:

1. Alida, van der SMAN, geb. Wateringen 28 maart 1821, † ald. 1 aug. 1821.

2. Antonij, van der, volgt XIIId.

3. Alida, van der SMAN, geb. Wateringen 22 april 1824, † ald. 12 okt. 1870.
4. Cornelis, van der SMAN, geb. Wateringen 27 april 1825, † ald. 16 okt. 1825.
5. Susanna SMAN, geb. Wateringen 26 jan. 1827, tr. Wateringen 4 juni 1858 Theodorus, van PUTTEN, geb. Wateringen 1828, zn. van Johannes, van en Jacoba TETTERO.

6. Cornelis, van der, volgt XIIIe.

7. Nicolaas, van der, volgt XIIIf.

8. Agatha, van der SMAN, geb. Wateringen 19 sept. 1834, tr. Wateringen 23 sept. 1859 Arij, van GEMMERT, geb. Hof van Delft 1837, zn. van Lucas, van en Johanna, van ES.
9. Johanna, van der SMAN, geb. Wateringen 29 aug. 1839, † ald. 1 nov. 1839.


XIIId. Antonij, van der SMAN, geb. Wateringen 17 april 1822, † ald. 12 juli 1849, tr. Wateringen 31 okt. 1846 Leentje NOORDERMEER, geb. Hof van Delft 1824, † Wateringen 15 juli 1849, dr. van Lourens en Maria, van DIJK.

Uit dit huwelijk:

Lourens, van der SMAN, geb. Wateringen 19 juni 1849, † ald. 1 aug. 1849.


XIIIe. Cornelis, van der SMAN, geb. Wateringen 25 febr. 1829, tr. Wateringen 18 mei 1855 Geertje, van PUTTEN, geb. Wateringen 1825, dr. van Jan, van en Jaapje TETTEROO.

Uit dit huwelijk:

1. Corstianus, Johannes, van der SMAN, geb. Wateringen 15 mei 1856, † vóór 1865.
2. Jacoba, Wilhelmina, van der SMAN, geb. Wateringen 9 juni 1862, † ald. 29 jan. 1870.
3. Corstianus, van der SMAN, geb. Wateringen 24 jan. 1865, † ald. 2 maart 1865.


XIIIf. Nicolaas, van der SMAN, geb. Wateringen 16 dec. 1831, † ald. 27 jan. 1879, tr. Wateringen 26 mei 1854 Gerritje TETTEROO, geb. Monster 19 dec. 1823, † Wateringen 7 jan. 1879, dr. van Pieter en Maria, van der VEN.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter, van der SMAN, geb. Wateringen 28 nov. 1856.
2. Christianus, van der SMAN, geb. Wateringen 15 mei 1858.
3. Pieter, (Petrus), van der SMAN, geb. Wateringen 26 maart 1861, † ald. 8 juni 1882.
4. Corstianus, van der SMAN, geb. Wateringen 1 april 1862, † ald. 13 april 1862.
5. Maria, van der SMAN, geb. Wateringen 15 juli 1863.
6. Christianus, van der SMAN, geb. Wateringen 3 dec. 1864, † ald. 2 jan. 1865.

7. Nicolaas, van der, volgt XIVg.


XIVg. Nicolaas, van der SMAN, geb. Wateringen 8 aug. 1866, † ald. 25 april 1897, tr. Wateringen 24 mei 1895 Maria, Cornelia HOFSTEDE, geb. Naaldwijk 1863, dr. van Maarten en Flora KOPPERT.

Uit dit huwelijk:

Nicolaas, Petrus, van der SMAN, geb. Wateringen 11 mei 1897, † ald. 16 juni 1897.


XIIh. Cornelis, van der SMAN, geb. Wateringen 1805, † ald. 2 juli 1870, tr. Wateringen 30 mei 1851 Helena, van DUIN, geb. Naaldwijk 1819, † Wateringen 16 okt. 1884, dr. van Gerrit, van en Henderina, de VOS.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis, van der, volgt XIIIg.

2. Adriana, Henrica, van der SMAN, geb. Wateringen 1855, † ald. 25 nov. 1865.
3. Hendrika, Catharina, Adriana, van der SMAN, geb. Wateringen 21 mei 1855.

4. Adrianus, Bernardus, van der, volgt XIIIh.


XIIIg. Cornelis, van der SMAN, geb. Wateringen 5 aug. 1852, † Delft 23 febr. 1910, tr. 1e Delft 12 juni 1878 Helena ZIMMERMAN, geb. Hof van Delft 1853, † Delft 6 sept. 1903, dr. van Gerardus en Cornelia TUYT; tr. 2e Delft 11 mei 1904 Wilhelmina, Hendrina ARIES, geb. Rotterdam 1837, dr. van Nicolaas, Theodorus en Anna, Barbera TIEMAN.
Uit het eerste huwelijk:
1. Helena, Cornelia, van der SMAN, geb. Rijswijk 1879, tr. Delft 21 juni 1899 Gerard, Jan HAGEMAN, geb. Delft 1877, zn. van Pieter, Johannes en Margaretha, Johanna BREEDVELD.
2. Cornelia, van der SMAN, geb. Delft 2 mei 1881, † ald. 2 juni 1881.
3. Gerardus, Cornelis, van der SMAN, geb. Delft 6 juli 1882, † ald. 21 maart 1883.
4. Gerardus, Cornelis, van der SMAN, geb. Delft 1 nov. 1883, † ald. 24 febr. 1884.
5. Cornelia, Johanna, van der SMAN, geb. Delft 1 nov. 1886, † ald. 24 aug. 1887.
6. Cornelia, Johanna, van der SMAN, geb. Delft 22 febr. 1888, † ald. 24 sept. 1888.
7. Johanna, Cornelia, van der SMAN, geb. Delft 3 april 1889, tr. 1e Delft 15 sept. 1909 Antonius, Petrus, van den BURG, geb. Loosduinen 1889, † vóór 1921, zn. van Wilhelmus, van den en Clasina, van der WILK; tr. 2e Delft 16 febr. 1921 Albertus, Cornelis DELSMAN, geb. Veur 1886, zn. van Jacobus en Maria, Johanna, van VELZEN.
8. Gerardus, Cornelis, van der SMAN, geb. Delft 24 sept. 1890, † ald. 1 dec. 1890.
9. Hendrika, van der SMAN, geb. Delft 24 mei 1892, † ald. 11 dec. 1892.
10. Cornelis, van der SMAN, geb. Delft 7 nov. 1894, † Rotterdam 2 juni 1925.
11. Maria, Cornelia, van der SMAN, geb. Delft 16 aug. 1896, † ald. 10 nov. 1897.


XIIIh. Adrianus, Bernardus, van der SMAN, geb. Wateringen 16 juli 1858, † ald. 26 juni 1919, tr. Wateringen 30 okt. 1885 Maria, Johanna, van LUIJK, geb. 1864, dr. van Pieter, van en Agatha VERSIJDE.

Uit dit huwelijk:

1. Helena, Cornelia, van der SMAN, geb. Wateringen 6 juli 1886, † ald. 20 nov. 1903.
2. Petrus, Cornelis, van der SMAN, geb. Wateringen 2 april 1888, tr. Wateringen 9 mei 1919 Wilhelmina, Geertruida, Johanna, van POETEREN, geb. Scheveningen 1893, dr. van Vincent, van en Frederica, Louisa, Wilhelmina BRUNT.
3. Cornelia, Johanna, van der SMAN, geb. Wateringen 24 juni 1889, tr. Wateringen 7 nov. 1908 Hendrikus LELIEVELD, geb. Monster 1885, zn. van Petrus en Anna, van der VALK.
4. Gerardus, van der SMAN, geb. Wateringen 3 juni 1892, † ald. 23 april 1919.
5. Wilhelmina, Hendrika, van der SMAN, geb. Wateringen 20 dec. 1893, † ald. 12 nov. 1894.
6. Hendrika, van der SMAN, geb. Wateringen 11 okt. 1895, † ald. 9 nov. 1911.


Xf. Nicolaas (Claas), Pieters, van der SMAN, geb. Bergschenhoek juli 1736, † Pijnacker 15 mei 1820, tr. Hillegersberg 26 juli 1765 Maria, Cornelis VELDHOVEN, geb. Hillegersberg omstr. 1740, † Pijnacker 17 dec. 1820, dr. van Kornelis en Aafje VERGEIJDEN.

Uit dit huwelijk:

Alida, van der SMAN, geb. Pijnacker 1768, † ald. 3 juli 1839.


VIIId. Leendert, (Corsse) van der SMAN, geb. Stompwijk 1652, tr. Stompwijk 23 nov. 1682 Neeltie AELBERTS.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes, van der SMAN, ged. Stompwijk 19 april 1697, † ald. 29 juli 1697.
2. Gertrudis, van der SMAN, ged. Stompwijk 16 maart 1699.
3. Maria, van der SMAN, ged. Stompwijk 27 okt. 1702.


VIIIe. Petrus, van der SMAN, ged. Stompwijk 14 okt. 1658, tr. 1e Stompwijk 6 nov. 1685 Jannetje, Jacobs, den ELSEN, geb. omstr. 1660; tr. 2e Stompwijk 24 aug. 1693 Annetie, Pieters, van der CLAEU.

Uit het tweede huwelijk:

Cornelia, van der SMAN, ged. Stompwijk 3 okt. 1695.


VIg. Cors, Hillebrants, van der SMAN, geb. Stompwijk nov. 1598, † ald. 26 febr. 1676, tr. omstr. 1618 Machtelt, Gerrits CLOVER, geb. omstr. 1596.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis, (Cors), (de Jonge), van der, volgt VIIe.

2. Cornelis, Corsen, (de oude), van der, volgt VIIf.

3. Huych, Corse, van der, volgt VIIg.

4. Jannetge, (Corsse) van der SMAN, geb. Stompwijk 1631, tr. Stompwijk 27 nov. 1650 Jan, Leenerts, van LANGEVELT.


VIIe. Cornelis, (Cors), (de Jonge), van der SMAN, geb. Stompwijk omstr. 1619, † vóór 3 sept. 1664, tr. Stompwijk 22 jan. 1658 Lijsbeth, Cornelisdr. LELIEVELT, geb. 1633.

Uit dit huwelijk:

Petrus, van der SMAN, ged. Stompwijk 2 aug. 1659, † omstr. 1662.


VIIf. Cornelis, Corsen, (de oude), van der SMAN, geb. Stompwijk 1619, tr. Stompwijk 25 nov. 1653 Annetje, Pieters, van der MEER, dr. van Pieter, Alewijnsz., van der en Maritgen LEENDERTSDR.

Uit dit huwelijk:

1. Huybert, Cornelisse, van der, volgt VIIIf.

2. Jan, Cornelis, van der, volgt VIIIg.

3. Pieter, van der SMAN, geb. Stompwijk omstr. 1658.
4. Maria, van der SMAN, ged. Stompwijk 11 okt. 1659.

5. Hillebrand, Cornelis, van der, volgt VIIIh.

6. Cornelia, van der SMAN, ged. Stompwijk 11 mei 1665.


VIIIf. Huybert, Cornelisse, van der SMAN, tr. Stompwijk 4 jan. 1684 Lijsbeth, Ariens GLIMMERVEEN, geb. Stompwijk omstr. 1664, † vóór dec. 1687, dr. van Arij, Crijnsz. en Dirckie REIJNE.

Uit dit huwelijk:

Theodora, van der SMAN, geb. Stompwijk 23 dec. 1686.


VIIIg. Jan, Cornelis, van der SMAN, geb. Stompwijk 1658, † ald. 12 aug. 1720, tr. Stompwijk 16 febr. 1683 Trijntje, Willems TERHEYDE (HEYDRA), geb. Hillegersberg.

Uit dit huwelijk:

1. Jan, Jansz, van der, volgt IXd.

2. Marijtje, (Maartje) Janse, van der SMAN, geb. Stompwijk omstr. 1689, begr. Hillegersberg 9 mei 1736, tr. Hillegersberg 14 febr. 1716 Cornelis, Janse LANGELAAN.

3. Corstiaan, Jansz., van der, volgt IXe.

4. Leendert, Jansz. van der, volgt IXf.


IXd. Jan, Jansz, van der SMAN, geb. Stompwijk omstr. 1689.

Uit zijn relatie met Jannetje, Claas, van RIJS:

1. Ongenoemd SMAN, begr. Hillegersberg 24 april 1719.
2. Jan, (Jansz), van der SMAN, geb. Pijnacker 3 nov. 1717.
3. Cornelis, (Jansz) van der SMAN, geb. Hillegersberg dec. 1718.


IXe. Corstiaan, Jansz., van der SMAN, geb. Stompwijk dec. 1700, † Overschie 13 april 1750, tr. Overschie 13 april 1738 Pieternelletje, Barendsdr. (alias Tillenburg) TILBURG, geb. Zoetermeer 11 febr. 1705, † Overschie 29 okt. 1757, dr. van Barend, Janse en Maartje, Ariens, van der BACK.

Uit dit huwelijk:


Xg. Cornelis, Corse, van der SMAN, geb. Pijnacker 20 jan. 1746, † Vrijenban 16 juli 1825, tr. Nootdorp 21 april 1782 Jannetje, Hendriks VERSCHUUR, (VERSLUIS), geb. Bergschenhoek 14 okt. 1744, † Delft 1817, dr. van Hendrik, Janse VERSCHUURE en Ariaantje, Jacobs TIJSSE.

Uit dit huwelijk:


XIf. Joannes, (Jan), van der SMAN, geb. Vrijenban 3 mei 1783, † ald. 4 aug. 1825, tr. Vrijenban / Pijnacker 18 mei 1817 Catharina, (Trijntje), v.d. MEER, geb. Pijnacker 1788, † Vrijenban 10 sept. 1831, dr. van Nicolaas, van der en Johanna, (Antie) WENSVEEN.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis, (Janse) van der, volgt XIIi.

2. Nicolaas, van der, volgt XIIj.

3. Jan, van der SMAN, geb. Vrijenban 23 april 1820.

4. Antje, van der SMAN, geb. Vrijenban 23 okt. 1821.

5. Christiaan, van der, volgt XIIk.

6. Leendert, (Janszn) van der, volgt XII-l.


XIIi. Cornelis, (Janse) van der SMAN, geb. Vrijenban 3 mei 1818, † ald. 1 maart 1848, tr. Hof van Delft 30 sept. 1846 Lena DEKKER, geb. Delft 1817, dr. van Dirk en Adriana, van REIJNEGOM.

Uit dit huwelijk:

Catharina, van der SMAN, geb. Vrijenban 16 sept. 1847, † ald. 25 dec. 1847.

XIIj. Nicolaas, van der SMAN, geb. Vrijenban 12 aug. 1819, † Hof van Delft 28 dec. 1902, tr. Pijnacker 19 mei 1848 Adriana, (Johanna), van LEEUWEN, geb. Rijswijk 1812, † Vrijenban 5 juli 1898, dr. van Cornelis, van en Catharina, van der MEER.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes, van der, volgt XIIIi.

2. Cornelia, Catharina, van der SMAN, geb. Vrijenban 26 dec. 1858, † ald. 13 dec. 1859.
3. Adriana, Maria, van der SMAN, geb. Vrijenban 16 april 1880.

XIIIi. Johannes, van der SMAN, geb. Vrijenban 28 sept. 1850, Paardenvoerhandelaar/Koopman/Commissionair, † Rotterdam 6 april 1938, begr. RK Begraafplaats Delft 9 april 1938, tr. Pijnacker 18 nov. 1876 Apollonia TETTEROO, geb. Pijnacker 28 sept. 1848, † Delft 24 sept. 1905, dr. van Pieter en Wilhelmina AMMERLAAN.

Uit dit huwelijk:

1. Nicolaus, Joannes, van der SMAN, geb. Vrijenban omstr. 1877, † ald. 15 maart 1893, begr. Vrijenban R.K. Kerkhof 18 maart 1893.

2. Nicolaas, Johannes, van der, volgt XIVh.

3. Petrus, Wilhelmus, (Piet), van der, volgt XIVi.

4. Adriana, Maria, van der SMAN, geb. Vrijenban 16 april 1880, † Delft 22 mei 1935, begr. RK Begraafplaats Delft 25 mei 1935.
5. Cornelis, (Cor), Theodorus, van der SMAN, geb. Vrijenban 19 nov. 1881, Graanhandelaar, tr. Winschoten 10 sept. 1912 Maria, Sophia JANSEN, geb. Vrijenban, dr. van Herman Anton en Elizabeth, Maria TIELEMANS.
6. Wilhelmina, Catharina, van der SMAN, geb. Vrijenban 26 maart 1883, † ald. 3 aug. 1883.

7. Johannes, Franciscus, van der, volgt XIVj.

8. Wilhelmus, Theodorus, (Willem), van der, volgt XIVk.

9. Theodorus Leonardus, van der, volgt XIV-l.


XIVh. Nicolaas, Johannes, van der SMAN, geb. Vrijenban 25 jan. 1877, Smidsknecht, tr. Geertruida, du CLOU, geb. 1880, † Delft 1 jan. 1908, dr. van Willem, du en Maria, den DRIJVER.

Uit dit huwelijk:

1. Pleun, Marinus, van der, volgt XV-l.

2. Jacoba, Maria, van der SMAN, geb. Zegwaart 3 maart 1903.

XV-l. Pleun, Marinus, van der SMAN, geb. Zegwaart 29 juli 1901, Timmerman.

Uit zijn relatie met Jannetje HOGEBRUG, geb. omstr. 1905:

Cornelis, Hendrik, van der SMAN, geb. Zegwaart 7 febr. 1938.

XIVi. Petrus, Wilhelmus, (Piet), van der SMAN, geb. Vrijenban 30 dec. 1878, Koopman, † Heemstede 14 maart 1942, tr. Winschoten 29 sept. 1914 Helena, Elisabeth JANSEN, geb. Winschoten 1882, † Heemstede 3 febr. 1951, dr. van Herman Anton en Elizabeth, Maria TIELEMANS.

Uit dit huwelijk:

van der SMAN, geb. Heemstede 1918, † ald. 6 juli 1951.

XIVj. Johannes, Franciscus, van der SMAN, geb. Vrijenban 26 juli 1884, † Monster 4 jan. 1950, begr. RK Kerkhof Monster 7 jan. 1950, tr. Delft 26 jan. 1910 Joanna, Louisa, Maria ROMIJN, geb. Delft 3 aug. 1883, † Poeldijk Huize St. Jozef 24 april 1961, dr. van Hermanus en Johanna, Maria, van BLOKLAND.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes, P.J. (Heeroom Pater Jan) van der SMAN, geb. Hof van Delft 23 dec. 1910, † Tilburg 11 aug. 1994.

2. Hermanus, Johannes, (Herman), van der, volgt XVm.

3. A.M. (Paula), van der SMAN, geb. omstr. 1914, † 3 jan. 1997.

4. A. J. P. (Bob), van der, volgt XVn.

5. Nicolaas, Adrianus. (Niek), van der, volgt XVo.

6. Catharina, Paulina, Maria (To), van der SMAN, geb. 6 okt. 1917, † Deniliquin. NSW Australia 31 juli 1996, tr. 14 jan. 1953 M. (Maarten) SPRONG, geb. omstr. 1912.

7. Willem,.Joseph, (Wim), van der, volgt XVp.

8. J. (Anja), van der SMAN, geb. omstr. 1920.

9. Cornelius, Petrus, van der, volgt XVq.

10. Joop van der, volgt XVr.

11. F.J.M. (Frans), van der, volgt XVs.

12. P. (Piet), van der, volgt XVt.

13. Thecla, Johanna, Theresia, van der SMAN, geb. Delft 1 maart 1929, tr. Toronto, Ontario. Canada 31 mei 1958 Gerardus (Gerald), Hermanus, Theodorus, van BEUSEKOM, geb. Arnhem 27 okt. 1930, zn. van Cornelis, van en Johanna LUBBERS.

XVm. Hermanus, Johannes, (Herman), van der SMAN, geb. Hof van Delft 5 maart 1912, † Delft, St. Hippolytus 20 april 1980, begr. Rijswijk, Eikelenburg 24 april 1980, tr. Delft 26 aug. 1942 Johanna, Maria, Francisca, (Annie) BIEGELAAR, geb. ’s-Gravenhage 1 jan. 1908, † Delft 15 nov. 1984, begr. Eikelenburg Rijswijk 19 nov. 1984, dr. van Josephus, Johannes, Pius en Cornelia, (Neeltje) SCHEURS.

Uit dit huwelijk:Akkoord

1. Johannes, Josephus, Cornelis, Maria, (Jan), van der SMAN, geb. Delft 3 aug. 1944, † 15 okt. 1987, begr. Eikelenburg Rijswijk 19 okt. 1987, tr. Baarn 17 okt. 1969 Mea POOT, geb. omstr. 1944.

2. Cornelis, Hermanus, Josephus, Maria, (Cees), van der, volgt XVIs.

3. Johanna, Louisa, Maria, (Annelies), van der SMAN, geb. 6 april 1950.

XVIs. Cornelis, Hermanus, Josephus, Maria, (Cees), van der SMAN, geb. Delft 19 juli 1946, tr. Delft 28 aug. 1969 Johanna, Marina, (Jannie) KNAAP, geb. ’s-Gravenhage 3 april 1942, dr. van Christiaan en Christina, Elisabeth, (tiny), van der ROEST.

Uit dit huwelijk:Akkoord


XVIIj. Pascal, van der SMAN, geb. Delft (Hippolythus Gasthuis) 22 april 1972, tr. Bleiswijk ZH 28 nov. 2003 Rungthiwa DUANGKUNSA, geb. Sakon Nakhon (Thailand) 3 mei 1963, dr. van Wa en Tai TAAI.

Uit dit huwelijk:Akkoord

Beau, van der SMAN, geb. Zoetermeer 21 febr. 2004.


XVn. A. J. P. (Bob), van der SMAN, geb. omstr. 1915, tr. M.G., (Riet), van KREIJ, geb. omstr. 1916.

Uit dit huwelijk:Wet op de privacy

 

XVo. Nicolaas, Adrianus. (Niek), van der SMAN, geb. omstr. 1916, tr. Helena, Wilhelmina, (Lenie) KOENEKOOP, geb. omstr. 1917.

Uit dit huwelijk:Wet op de privacy

 

XVp. Willem,.Joseph, (Wim), van der SMAN, geb. ’s-Gravenhage 9 maart 1919, † ’s-Hertogenbosch 10 aug. 1983, tr. Margaretha, Jacoba,.Maria (Gre) AMMERLAAN, geb. Honselersdijk 15 dec. 1921, † Schijndel 27 april 1997.

Uit dit huwelijk:Wet op de privacy

 

XVq. Cornelius, Petrus, van der SMAN, geb. Hof van Delft 22 jan. 1923, † Monster, Molenstraat 230a 7 jan. 1999, begr. Crematorium Ockenburgh, Den Haag/Loosduinen 12 jan. 1999.

Uit zijn relatie met Jannie SMIT, geb. omstr. 1920:


XVIw. Rob, van der SMAN, geb. omstr. 1946.

Uit zijn relatie met Pat NN: Akkoord

1. Janey, van der SMAN, geb. omstr. 1978.

2. Leanne, van der SMAN, geb. omstr. 1978.


XVr. Joop van der SMAN, geb. 1925, † Monster 2006.

Uit zijn relatie met Willy, (Wil) LIPMAN, geb. omstr. 1916: Akkoord

1. Helga, van der SMAN, geb. omstr. 1949.

2. Ron, van der, volgt XVIx.


XVIx. Ron, van der SMAN, geb. Monster 23 sept. 1960, tr. Conny, van der HIJDEN, geb. Voorburg 31 juli 1967.

Uit dit huwelijk:Akkoord

1. Vera SMAN, geb. Monster 14 aug. 1996.
2. Carlijn SMAN, geb. Monster 15 dec. 1998.

XVs. F.J.M. (Frans), van der SMAN, geb. omstr. 1926, tr. J.M.G. (Jo) HOGERVORST, geb. omstr. 1920.

Uit dit huwelijk:Wet op de privacy

 

XVt. P. (Piet), van der SMAN, geb. 1927, † Wellington New Zealand 27 sept. 2003, tr. Wainui-Wellington. Nieuw Zeeland 5 febr. 1955 Rennie VOGELZANG, geb. omstr. 12 jan. 1917.

Uit dit huwelijk:Wet op de privacy

 

XIVk. Wilhelmus, Theodorus, (Willem), van der SMAN, geb. Vrijenban 2 jan. 1886, tr. Delft 18 aug. 1915 Antonia, Maria, van den AKKER, geb. Delft 1886, dr. van Andries, van den en Johanna, Alida, Apolonia, de VETTE.

Uit dit huwelijk:

1. Ank, van der SMAN.
2. Jan, van der SMAN.
3. Johanna, Alida, Apolonia, van der SMAN, geb. Hof van Delft jan. 1918, † ald. 24 juni 1918.

XIV-l. Theodorus Leonardus, van der SMAN, geb. Vrijenban 21 jan. 1887, † 4 juni 1961, begr. St. Bonifatiusparochie begr. plaats Rijswijk 7 juni 1961.

Uit zijn relatie met Maria Johanna, van der DONK, geb. Den Haag 31 dec. 1892, † 1981:

1. Johannes (Jan), van der, volgt XVu.

2. Cornelis Lambertus (Kees), van der, volgt XVv.

3. Louise Carolina (Wies), van der SMAN, geb. Rijswijk 18 dec. 1921.
4. Apollonia Maria Helena (Lon), van der SMAN, geb. Delft, Hypolitus Ziekenhuis 15 sept. 1928, tr. 1 mei 1954 Jan, van TOL, geb. 8 april 1929.
5. Johanna Maria Josephina (Joke), van der SMAN, geb. Delft 30 aug. 1930.

6. Petrus Nicolaas Willibrordus (Pieter), van der, volgt XVw.

7. Maria Louise (Pum), van der SMAN, geb. Delft 22 maart 1935.

XVu. Johannes (Jan), van der SMAN, geb. Rijswijk 4 april 1918.

Uit zijn relatie met Johanna KUIN, geb. Den Haag 17 sept. 1920, † 1997: Wet op de privacy

 


XVv. Cornelis Lambertus (Kees), van der SMAN, geb. Rijswijk 23 jan. 1920, † 1999.

Uit zijn relatie met Catharina, van TOL, geb. 1922: Wet op de privacy

 

 

XVw. Petrus Nicolaas Willibrordus (Pieter), van der SMAN, geb. Delft 6 nov. 1932.

Uit zijn relatie met Paula FLINKER, geb. 17 maart 1936: Wet op de privacy

 

XIIk. Christiaan, van der SMAN, geb. Vrijenban 26 dec. 1823, † Stompwijk 29 april 1910, tr. Vrijenban 1 juli 1853 Petronella HIJDRA, geb. 23 maart 1830, † Stompwijk 30 april 1907, dr. van Elsevier en Johanna BAKKER.

Uit dit huwelijk:

1. Antoon, van der SMAN, geb. Vrijenban omstr. 1847.
2. Jaap, van der SMAN, geb. omstr. 1850.
3. Johannes, (Jan), van der SMAN, geb. Vrijenban 25 maart 1854.
4. Johanna, (Jans, Trijntje), van der SMAN, geb. Vrijenban 7 mei 1855, † Delft 28 aug. 1883.
5. Hendrik, (Hein), Cornelis, van der SMAN, geb. Vrijenban 25 okt. 1856, † Delft 6 febr. 1931.
6. Elisje, (Els), van der SMAN, geb. Vrijenban 18 dec. 1857, tr. Zoetermeer Koos DUINISVELD, geb. omstr. 1847.
7. Cornelis, Jacobus, van der SMAN, geb. Vrijenban 25 juli 1859, † ald. 27 febr. 1860.
8. Johanna, van der SMAN, geb. Stompwijk 8 jan. 1861.
9. Jacobus, Cornelis, van der SMAN, geb. Stompwijk 30 jan. 1862, † Noordwijkerhout 16 okt. 1942.
10. Cornelis, van der SMAN, geb. Stompwijk 17 okt. 1863, † ald. 15 mei 1864.
11. Catharina, van der SMAN, geb. Stompwijk 16 maart 1865.
12. Adriana, van der SMAN, geb. Stompwijk 14 sept. 1866.
13. Maria, Cornelia, van der SMAN, geb. Stompwijk 23 nov. 1867, † ald. 19 aug. 1929.

14. Cornelis, van der, volgt XIIIj.

15. Christiaan, van der SMAN, geb. Stompwijk 12 sept. 1877, tr. Vrijenban 10 febr. 1909 Johanna, Maria, de GROOT, geb. Rijswijk 1886, dr. van Jacobus, de en Josina, Maria HOGERVORST.

XIIIj. Cornelis, van der SMAN, geb. Stompwijk 6 maart 1869, † ald. 25 jan. 1927, tr. Stompwijk 17 mei 1901 Cornelia WINDMEIJER, geb. Zegwaart 30 maart 1876, dr. van Simon en Maria HENNIKEN.

Uit dit huwelijk:

1. Christiaan, Simon, van der, volgt XIVm.

2. Maria, Petronella, van der SMAN, geb. Vrijenban 12 juli 1903, † 1963.
3. Petronella, van der SMAN, geb. Vrijenban 19 okt. 1904.

4. Simon, Hendrikus, van der, volgt XIVn.

5. Hendrikus, Jacobus, van der, volgt XIVo.

6. Johannes, Maria, van der SMAN, geb. Vrijenban 12 aug. 1909, † Stompwijk 8 mei 1915.
7. Antonius, Hendrikus, van der (Toon) SMAN, geb. Stompwijk 8 febr. 1911, † 17 sept. 1987, begr. R.K. Begraafplaats Nootdorp.
8. Nicolaas, Hendrikus, van der SMAN, geb. Stompwijk 13 dec. 1912, † ald. 2 maart 1930.
9. Johanna, Maria, van der SMAN, geb. Stompwijk 24 nov. 1914, † 1971.
10. Leonardus, Jacobus, van der (Leen) SMAN, geb. Stompwijk 4 juli 1916, † 12 aug. 1987, begr. R.K. Begraafplaats Nootdorp.

11. Jacobus, Hendrikus, van der, volgt XIVp.


XIVm. Christiaan, Simon, van der SMAN, geb. Stompwijk 11 febr. 1902, tr. Stompwijk 25 aug. 1928 Maria, Bernarda, van HAGEN, geb. Nootdorp 1909, dr. van Johannes, Wilhelmus, van en Joanna, Maria, de BRUIN.

Uit dit huwelijk:

Cornelia, Maria, van der SMAN, geb. Stompwijk aug. 1931, † ald. 3 april 1932.

XIVn. Simon, Hendrikus, van der SMAN, geb. Vrijenban 13 aug. 1906, † 5 jan. 1980, begr. R.K. Begraafplaats Nootdorp, tr. Maria, Anna LELIEVELD, geb. Stompwijk 23 juni 1912, † Delft 29 april 1999.

Uit dit huwelijk:

1. Cees, van der SMAN, † vóór 1999.
2. Piet, van der SMAN.

XIVo. Hendrikus, Jacobus, van der SMAN, geb. Vrijenban 14 maart 1908, † 9 nov. 1983, begr. R.K. Begraafplaats Nootdorp, tr. NN.

Uit dit huwelijk:

NN van der SMAN.

XIVp. Jacobus, Hendrikus, van der SMAN, geb. Stompwijk 15 aug. 1918, tr. 22 okt. 1946 Maria, Gerarda, van de SANDE, geb. Stompwijk 11 okt. 1921, dr. van Johannes, Petrus, van de en Maria, Krijna, Petronella, van der SALM.
Wet op de privacy
Uit dit huwelijk:

XII-l. Leendert, (Janszn) van der SMAN, geb. Vrijenban 23 jan. 1825, tr. Zoetermeer 26 mei 1865 Maria SCHILPEROORT, dr. van Caspar en Monika KOUWENHOVEN.

Uit dit huwelijk:

1. Caspar, van der SMAN, geb. omstr. 1864.
2. Frans, van der SMAN, geb. omstr. 1864.
3. Jan, van der SMAN, geb. omstr. 1864.
4. Monica, van der SMAN, geb. omstr. 1864.
5. Trijntje, van der SMAN, geb. omstr. 1864.
6. Maria, van der SMAN, geb. Zoetermeer 1873, † Delft 9 juni 1922.

IXf. Leendert, Jansz. van der SMAN, geb. omstr. 1710, tr. Marijtje, Ariense, van VORSSELEN (VOSSEN), geb. omstr. 1720.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes, van der SMAN, geb. Pijnacker 1751, † vóór 1752.
2. Johannes, van der SMAN, geb. Overschie 1752.
3. Jan, van der SMAN, geb. Overschie 1753.

VIIIh. Hillebrand, Cornelis, van der SMAN, ged. Stompwijk 17 sept. 1661, † Hillegersberg 12 sept. 1726, tr. 1e omstr. 1685 Lijsbeth ARIENS, geb. omstr. 1660; tr. 2e Stompwijk 1 jan. 1688 Aeghje, Pietersdr. BOONENBURGH, geb. omstr. 1667, † vóór 20 jan. 1726; tr. 3e Hillegersberg 20 jan. 1726 Anna, Cornelisdr. van RIJN, geb. omstr. 1670.

Uit het eerste huwelijk:

1. Martijntie, Hillebrants SMAN.
2. Jacob, Hillebrandse, van der SMAN, geb. Stompwijk omstr. 1684, begr. Hillegersberg 23 nov. 1747, tr. 1e Hillegersberg 23 nov. 1716 Martijntje, Leenderts HEIJDERA, geb. Nieuwveen, † vóór 1720; tr. 2e Rotterdam 12 jan. 1721 Catharina, van (ES), ESCH, geb. Rotterdam 6 nov. 1695, dr. van Cornelis, van en Catryna BRUINIS.

3. Cornelis, Hillebrantse, van der, volgt IXg.

Uit het tweede huwelijk:

4. Pieter, Hillebrandse, van der (Peeter), volgt IXh.

Uit het derde huwelijk:

5. Cornelia, Hillebrandsdr., (Neeltie) van der SMAN, geb. febr. 1694, begr. Wassenaar 1 maart 1759, tr. Wassenaar 21 sept. 1721 Cornelis, Jansz. KORTEKAAS, ged. Wassenaar, † ald. 7 dec. 1770, zn. van Jan, Ares en Leuntje, Ares, van RHIJN.

IXg. Cornelis, Hillebrantse, van der SMAN, geb. Kralingen? omstr. 1689, † Overschie 1752, tr. Overschie (van Kralingen) 9 april 1725 Ariaantje, van RHIJN, geb. Nooddorp.

Uit dit huwelijk:

Geertruij, (Grietje, Knelis), van der SMAN, geb. Overschie, tr. Hillegersberg 10 jan. 1743 Hendrik, Lodewijk PALM, geb. Capel op d’ IJssel.

IXh. Pieter, Hillebrandse, van der (Peeter) SMAN, geb. Stompwijk omstr. 1683, † vóór 1756, tr. 1e Hillegersberg 16 sept. 1716 Maria, Ariens (Marittie) HOUWNIET, geb. omstr. 1684, † 2 jan. 1746, begr. Hillegersberg 13 jan. 1746; tr. 2e Hillegersberg 30 mei 1746 Maria, (Marya), Ariens, de HAAN, geb. omstr. 1722.

Uit het tweede huwelijk:

1. Hillebrandt, van der SMAN, geb. Kralingen 12 juli 1748, † vóór 1780, tr. Hillegersberg 24 nov. 1775 Lena, van der BERG, geb. Hillegersberg omstr. 1750.

2. Jan, van der, volgt Xh.

3. Agatha, van der SMAN, geb. Kralingen 1752.
4. Martina, van der SMAN, geb. Kralingen 1754.
5. Pieternella, van der SMAN, geb. Kralingen 1755.

Xh. Jan, van der SMAN, geb. 2 juli 1750, ged. Kralingen 12 juli 1750, † Hillegersberg 19 juni 1817, tr. Hillegersberg 17 okt. 1774 Maria, (Marijtje), Michielse, de HEY, geb. 1742, † Hillegersberg 8 juli 1816.

Uit dit huwelijk:


XIg. Petrus, van der SMAN, geb. Hillegersberg 1777, ged. Kralingen 13 febr. 1777, † Hillegersberg 18 juli 1850, tr. Overschie 8 nov. 1801 Cornelia RUYGT, geb. Overschie vóór 1783, ged. Schiebroek, † Rotterdam 25 jan. 1844.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes, Petrus, van der SMAN, ged. Kralingen 16 okt. 1802.

2. Adrianus, van der, volgt XIIm.

3. Maria, van der SMAN, ged. Kralingen 6 april 1810, tr. 1e Hillegersberg 19 jan. 1831 Joannes SALIE, geb. 1807, zn. van Jan en Grietje RIJNDERS; tr. 2e Rotterdam 21 sept. 1859 Joannes, de WILDE (WILD), ged. IJsselstein 1807, zn. van Antonius, de en Joanna, de RIDDER.

4. Martinus, van der SMAN, geb. Hillegersberg 1817, tr. 1e Rotterdam 28 jan. 1852 Henrica, van de POL, geb. Leur en Steinen 1808, † vóór 1859, dr. van Joannis en Aleidis ONSLEIJN; tr. 2e Rotterdam 21 sept. 1859 Maria, Adriana BOELE, geb. Rotterdam 1816.


XIIm. Adrianus, van der SMAN, geb. Kralingen 13 okt. 1805, Visscher, † vóór 1881, tr. Hillegersberg 28 okt. 1846 Gerritje (Berendina?) BAAN, geb. Capelle en ’t slot te Capelle op den IJssel 2 febr. 1826, Dienstbode, koopvrouw, † Kralingen 6 juli 1871, dr. van Cornelis en Maria HOFLAND.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter, van der SMAN, geb. Hillegersberg 9 okt. 1849, Polderwerker, fitter waterleiding, † Zutphen 28 aug. 1919, tr. 1e Groningen 20 juni 1880 Egbertdina FRANS, geb. Oude Pekela 3 okt. 1848, Werkvrouw, dr. van Pieter en Grietje, Oltmans, van LINGEN HAAN; tr. 2e Zutphen 13 maart 1901 Tonia WIJMER, geb. Zutphen 9 jan. 1854, † ald. 7 mei 1934, dr. van Derkje WIJMER.
2. Cornelia, van der SMAN, geb. Hillegersberg 12 dec. 1851, † ald. 30 juli 1852.
3. Maria, Magdalena, van der SMAN, geb. Hillegersberg 12 dec. 1851.
4. Arie, van der SMAN, geb. Hillegersberg 21 maart 1853, † ald. 19 juni 1853.

5. Arie, van der, volgt XIIIk.

6. Cornelis, van der SMAN, geb. Hillegersberg 14 nov. 1857.

XIIIk. Arie, van der SMAN, geb. Hillegersberg 4 okt. 1854, Touwslager, † Rotterdam 30 juni 1928, tr. Kralingen 3 maart 1880 Cornelia, van ZOELEN, geb. IJsselstein (Utr) 2 april 1857, † Rotterdam 9 april 1931, dr. van Jan, van en Alida, van BREUKELEN.

Uit dit huwelijk:

1. Gerritje, van der SMAN, geb. Kralingen 25 jan. 1879, tr. Rotterdam 6 aug. 1902 Albertus, Wilhelmus, van LEEUWEN, geb. Rotterdam 5 maart 1877, zn. van Bernardus, Wilhelmus, van en Aafje HOGEDOORN.

2. Johannes Arie, van der, volgt XIVq.

3. Maria, Geerdina, van der SMAN, geb. Kralingen 13 maart 1885, tr. Rotterdam 31 okt. 1906 Petrus, Johannes LAMPEN, geb. Kralingen 20 dec. 1881, zn. van Gerardus, Adrianus en Wilhelmina MEEUWSE.
4. Alida, van der SMAN, geb. Kralingen 25 nov. 1888, tr. Rotterdam 7 okt. 1908 Pieter DEKKER, geb. Kralingen 12 maart 1888, zn. van Pieter en Hendrika, Antonia FIAL.
5. Cornelia, van der SMAN, geb. Kralingen 20 mei 1894, tr. Rotterdam 15 okt. 1913 Marinus HOOGENDOORN, geb. Bodegraven omstr. 1889, zn. van Marinus en Pieternella VINGERLING.

6. Arie, Pieter, Cornelis, van der, volgt XIVr.


XIVq. Johannes Arie, van der SMAN, geb. Kralingen 6 maart 1881, Los werkman, touwslagersknecht, tr. Rotterdam 2 aug. 1911 Pietronella KNEGT, geb. Rotterdam 28 maart 1889, dr. van Pieter, Joseph en Ida, van der ZEE.

Uit dit huwelijk:

Pieter, van der SMAN, geb. Rotterdam 8 febr. 1918, † ald. 18 april 1920.

XIVr. Arie, Pieter, Cornelis, van der SMAN, geb. Rotterdam 28 febr. 1898, Touwslager, grondwerker bij de gemeente, tr. Rotterdam 30 mei 1923 Alida, Johanna, Neeltje, de GAST, geb. Rotterdam 28 jan. 1901, dr. van Adrianus, Johannes, de en Johanna, Helena, van der WINDT.

Uit dit huwelijk:


XVy. Arie, J. C. van der SMAN, geb. 29 okt. 1931, tr. 21 dec. 1962 LANGEJAN, geb. omstr. 1938.

Uit dit huwelijk:Wet op de privacy

 


VIIg. Huych, Corse, van der SMAN, geb. 1625, tr. Stompwijk 15 febr. 1656 Marijtje, van EYCK, dr. van Wouter, Cornelisz. van en NN.

Uit dit huwelijk:

1. Jannetje, Huychens) van der SMAN, geb. Stompwijk omstr. 1655, † vóór 19 aug. 1692, tr. Stompwijk 21 okt. 1680 Cornelis, Alewijnsz. van LEEUWEN, geb. omstr. 1650.
2. Maertie, Huygens, van der SMAN, geb. Stompwijk omstr. 1655, † na 6 maart 1688, tr. Stompwijk 19 febr. 1688 Pieter, Aelbreghtse, van KOOT, geb. omstr. 1658.
3. Agatha, van der SMAN, ged. Stompwijk 27 maart 1660, † na 9 maart 1692, tr. Stompwijk 6 juni 1684 Laureys, Cornelisse, van LEEUWEN, geb. omstr. 1654, † na 23 jan. 1691.

4. Joannes, van der, volgt VIIIi.

5. Cornelis, (Huyghe) van der SMAN, geb. Stompwijk mei 1665, tr. Stompwijk 20 mei 1692 Ariaentie, Gerrits, van AKEN, geb. omstr. 1667.
6. Hillebrant, van der SMAN, ged. Stompwijk 30 aug. 1667, tr. Stompwijk 16 okt. 1688 Jannetje, Cornelis, van der WERFF, geb. omstr. 1663.
7. Cornelia, van der SMAN, ged. Stompwijk 18 aug. 1669, † omstr. 1672.
8. Gerardus, van der SMAN, ged. Stompwijk 27 maart 1671, † vóór 26 juli 1672.
9. Gerardus, van der SMAN, ged. Stompwijk 26 juli 1672, tr. Stompwijk 10 nov. 1693 Marijtie, Jacobs, (van de Bergh) BERGH, geb. omstr. 1668.
10. Mechtilda, Huijchsdr., van der SMAN, ged. Stompwijk 22 aug. 1676, tr. Stompwijk 27 jan. (kerkelijk 11 maart) 1706 Bastiaan, Arends, HOUNIET, ged. Stompwijk 12 febr. 1672.

VIIIi. Joannes, van der SMAN, ged. Stompwijk 14 juni 1662, tr. Stompwijk 28 jan. 1687 Saartje, Willems, de BRUYN, geb. omstr. 1666.

Uit dit huwelijk:


IXi. Willem, Jans, van der SMAN, geb. 9 maart 1696, tr. 29 aug. 1723 Apolonia, Arende LELIVELT, geb. omstr. 1703.

Uit dit huwelijk:

1. Arent, van der, volgt Xi.

2. Franciscus, van der SMAN, geb. Overschie 30 jan. 1793.


Xi. Arent, van der SMAN, geb. Zestienhoven 29 nov. 1735, tr. Overschie 24 jan. 1763 Adriana, van der GOES, geb. omstr. 1738.

Uit dit huwelijk:

1. Claes, volgt XIh.

2. Willem, Arentsz., van der, volgt XIi.


XIh. Claes SMAN, geb. Kethel omstr. 1760, tr. Kethel 19 febr. 1786 Jorissie, Pieters GROENEWEGEN, geb. omstr. 1765.

Uit dit huwelijk:


XIIn. Pieter, van der SMAN, geb. Overschie en Hogeban omstr. 1792, tr. 1e Hillegersberg 21 okt. 1810 Helena, van den BERG, geb. Hillegersberg omstr. 1790, † vóór 1834; tr. 2e Overschie 8 mei 1834 Geertrudis BAK, geb. Pijnacker 1800, dr. van Cornelis en Maria REIJNEGOM.

Uit het tweede huwelijk:

1. Nicolaas, van der SMAN, geb. Overschie 22 jan. 1835.

2. Maria, van der SMAN, geb. Overschie 12 april 1836.

3. Cornelis, van der SMAN, geb. Overschie 1 april 1838.

4. Theodora, van der SMAN, geb. Overschie 1 okt. 1842.


XIi. Willem, Arentsz., van der SMAN, geb. 25 jan. 1764, ged. Overschie 25 febr. 1764, † ald. 6 aug. 1829, tr. Kethel 18 april 1791 Maria, Franksdr. HEINSBROEK, ged. Schiebroek 13 juni 1761, † Overschie 7 jan. 1839.

Uit dit huwelijk:

1. Franciscus, van der, volgt XIIo.

2. Elisabeth, van der SMAN, geb. Delft 1797, † ald. 11 maart 1858.
3. Appolonia, van der SMAN, geb. Overschie 1804, tr. Overschie 3 mei 1829 Cornelis, van ROSSUM, geb. Berkel 1801, zn. van Arij, van en Maria, van NIEROP.

XIIo. Franciscus, van der SMAN, geb. Overschie 30 jan. 1793, tr. Schiedam 19 mei 1822 Helena (Magdalena) BERGHOUT (BERKHOUT), geb. Schiedam 18 okt. 1798, dr. van Leendert en Clasina BROUWER.

Uit dit huwelijk:

1. Maria, Magdalena SMAN, geb. Schiedam 4 dec. 1822.
2. Leonardus, van der SMAN, geb. Schiedam 8 aug. 1824, tr. Boxmeer 12 jan. 1876 Helena, Petronella, van den HEUVEL, geb. Boxmeer omstr. 1825, dr. van Peter, Antoon, van den en Adriana ROEIKENS.
3. Klasina SMAN, geb. Schiedam 10 april 1826, tr. Schiedam 25 okt. 1848 Johannes, Adrianus PINXTEREN, geb. Schiedam 6 april 1827, zn. van Adrianus en Christina SCHEFFER.

4. Wilhelmus, van der, volgt XIII-l.

5. Catharina, van der SMAN, geb. Schiedam 2 okt. 1832.
6. Franciscus SMAN, geb. Schiedam 12 aug. 1834.
7. Pieternella, Maria SMAN, geb. Schiedam 6 febr. 1837, tr. Schiedam 27 sept. 1865 Hendrikus, Wilhelmus VERSCHURE, geb. Oosterhout 17 april 1838, zn. van Johannes, Martinus en Maria KIEVITS.
8. Jacoba, Ludewina SMAN, geb. Schiedam 14 april 1838, † Borne 1913.
9. Johannes SMAN, geb. Schiedam 2 juli 1840.
10. Arnoldus, van der SMAN, geb. Schiedam 5 sept. 1842.

XIII-l. Wilhelmus, van der SMAN, geb. Schiedam 22 nov. 1830, tr. Schiedam 9 sept. 1863 Elisabeth WOUTERLOOD, geb. Schiedam 6 dec. 1838, dr. van Petrus, Johannes en Sophia PUTTEN.

Uit dit huwelijk:

1. Leonardus, Franciscus, van der SMAN, geb. Schiedam 1863.
2. Franciscus, Josephus, van der SMAN, geb. Schiedam 1866, † Groningen 17 febr. 1949.

3. Petrus, Johannes, van der, volgt XIVs.

4. Magdalena, Maria SMAN, geb. Schiedam 20 sept. 1871, tr. Schiedam 11 febr. 1901 Louis, Godefridus LUIJKX, geb. Amsterdam 5 mei 1839.
5. Maria Hijacintha SMAN, geb. Schiedam 7 juni 1879.

XIVs. Petrus, Johannes, van der SMAN, geb. Schiedam 3 febr. 1870, tr. Hof van Delft 21 febr. 1900 Joanna, Hendrika, Maria KOENERS, geb. Hof van Delft 1878, dr. van Frederik en Catharina, Maria BURGS.

Uit dit huwelijk:

1. Frits, van der, volgt XVz.

2. Elisabeth, Magdalena SMAN, geb. Schiedam 2 febr. 1905, tr. Schiedam 15 juli 1930 Martinus BUITELAAR, geb. Delft 23 sept. 1893, zn. van Martinus en Jannigje KRUIDENIER.

XVz. Frits, van der SMAN, geb. 1902.

Uit zijn relatie met Petronella PHILIPPUS, geb. omstr. 1914: Wet op de privacy

 

VIh. Evert, Hillebrantsz. van der SMAN, ged. Stompwijk 24 nov. 1602, † vóór 26 juni 1650.

Uit zijn relatie met Jacobmina, Dirks, de WITH, geb. omstr. 1604, † vóór 1633:

1. Willemijntje, van der SMAN, geb. 1629, † na 20 juni 1661.
2. Dirk, (Evertse) van der SMAN, geb. Stompwijk omstr. 1632, † vóór 20 juni 1661.
3. Jacomina, van der SMAN, geb. omstr. 1633, tr. vóór 7 april 1660 Jan, Jansz. van SCHUYL, geb. 1630.

Uit zijn relatie met Annetje, Willems, (Anna), van den BOSCH, geb. omstr. 1608, † 7 april 1663:

4. Cornelia, van der SMAN, geb. ’s-Gravenhage 1635, † na 9 nov. 1663, tr. Leidsendam 3 nov. 1658 Wouter, Engelse, van der LANS, † na 29 nov. 1663.
5. Cornelis, (Evertse) van der SMAN, geb. Stompwijk / ’s-Gravenhage omstr. 1637, † omstr. 1661.
6. Maria, van der SMAN, geb. 1637, tr. ’s-Gravenhage 8 mei 1661 Jan, Cornelisz. van BOVENEN, geb. 1631.
7. Jannetje, (Evertse) van der SMAN, geb. Stompwijk omstr. 1639, † na 20 juni 1661.
8. Emerens, van der SMAN, geb. omstr. 1641.

VIi. Arie, Hillebrandsz., van der SMAN, geb. Stompwijk dec. 1605, † ald. 9 dec. 1678.

Uit zijn relatie met Ongenoemd NN, geb. omstr. 1611:

1. Trijntje, Arentsdr. van der SMAN.
2. Aryaentje, van der SMAN, geb. 1637, tr. Stompwijk 13 nov. 1661 Ary, van VELSEN, geb. 1632, zn. van Pieter, Lenerts, van en nn NN.
3. Jannetje, (Immetje), Ariensdr. van der SMAN, geb. Stompwijk 1637, tr. Stompwijk 10 nov. 1665 Lenert, Ariens BOONENBURCH, geb. 1635, zn. van Ary, Lenerts en nn NN.
4. Maertge, (Ariens) van der SMAN, geb. Stompwijk 1640, † ald. vóór 1678, tr. Stompwijk 31 aug. 1671 Jan, Cornelisz. CLEERMACKER, geb. 1641.
5. Neeltje, (Ariens) van der SMAN, geb. Stompwijk 1643, tr. vóór 10 juni 1682 Jan MOURINGH, geb. 1652.

6. Huig, Arentsz. van der, volgt VIIh.


VIIh. Huig, Arentsz. van der SMAN, geb. Stompwijk 1644, tr. Stompwijk 15 febr. 1678 Annetje, Pieters LELIVELT, geb. 1652, dr. van Pieter, Jan en nn NN.

Uit dit huwelijk:

1. Maria, Huyghe, van der SMAN, geb. Stompwijk 20 dec. 1686, † ald. 24 mei 1713, tr. Stompwijk 5 mei 1707 Jan, Roele HILGERSOM, geb. Stompwijk 7 okt. 1682, † ald. 13 aug. 1748.

2. Hillebrand, Huygens, van der, volgt VIIIj.


VIIIj. Hillebrand, Huygens, van der SMAN, ged. Stompwijk 24 okt. 1688.

Uit zijn relatie met Marija, Dirkse, van THOL:

1. Annetje, Hillebrandtsdr., van der SMAN, geb. Stompwijk omstr. 1723, † ’s Gravenhage 7 jan. 1760, tr. Stompwijk 6 aug. 1749 Willem, Jansz. BERGEN-HENEGOUWEN, geb. Eikenduinen, ged. ’s Gravenhage, Spaanse Kapel 19 nov. 1727, † Loosduinen 12 dec. 1764, zn. van Joannes, Jansz. en Apollonia, Louwen DOESBEEK.
2. Jannetje, Hillebrandse, van der SMAN, geb. Stompwijk okt. 1724.

VIj. Thonis, Hillebrants, van der SMAN, ged. Stompwijk 14 dec. 1608, † na 17 mei 1678.

Uit zijn relatie met onbekend NN, geb. omstr. 1610:

1. Huigh, van der SMAN, tr. Voorburg 18 juni 1675 Maertge, Lenaerts VERGOUS.
2. Anna, van der SMAN, geb. 1636, tr. 1e Stompwijk Arent, Symons VERNUFT, geb. 1628; tr. 2e Stompwijk 3 febr. 1669 Pieter, Everts, van HEYNINGEN, geb. 1639; tr. 3e Stompwijk 3 mei 1676 Cornelis, Claas EGELROY, geb. 1636.
3. Jannetje, (Thonisse) van der SMAN, geb. Stompwijk 1640, tr. Voorburg 17 juni 1674 NN.
4. Maria, van der SMAN, geb. 1643, tr. Voorburg 17 mei 1678 Jan, Paulusz. van der WERT, geb. Monster 1648.
5. Neeltge, (Thonise) van der SMAN, geb. Stompwijk omstr. 1669, tr. Wassenaar 1 mei 1695 Jan, Meesen, van LANGEVELT, geb. 1645.

Vd. Cornelis, Ariens, van der (Jonge Cornelis) SMAN, geb. Stompwijk 1571, † ald. 25 okt. 1669.

Uit zijn relatie met Neeltjen LOURENS, geb. 1579:

1. Arie, Cornelis, van der, volgt VIk.

2. Lontgen, (Loutgens), van der SMAN, geb. 1605, † na 23 okt. 1674, tr. Stompwijk 28 april 1632 Matheus, Pieters, van der MEER, geb. omstr. 1602.
3. Maritgen, Cornelisdr. van der SMAN, geb. 1605, † vóór 21 okt. 1654, tr. vóór 28 april 1632 Cornelis, Lenert, Gerritsz.z van LEEUWEN, geb. omstr. 1604, zn. van Leendert GERRITSZ en nn NN.

VIk. Arie, Cornelis, van der SMAN, geb. 1605, † Stompwijk na 21 okt. 1654, tr. Stompwijk 21 nov. 1638 Neeltje, van PARIDON, geb. omstr. 1612, † Stompwijk vóór 28 nov. 1661, dr. van Dirck, Louris en nn NN; zij hertr. Stompwijk 13 mei 1657 Willem, Jans SCHAECKENBOSCH.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter, Ariens, van der, volgt VIIi.

2. Maertje, (Ariens), van der SMAN, geb. Stompwijk omstr. 1638, † vóór 18 okt. 1658.
3. Louris SMAN, geb. 1 nov. 1639, tr. Stompwijk 28 febr. 1672 Lijsbeth, Siere, van der HACK.
4. Cornelis, Ariaens SMAN, geb. Stompwijk omstr. 1649, † na 27 febr. 1683.

VIIi. Pieter, Ariens, van der SMAN, geb. Stompwijk omstr. 1637, tr. ’s-Gravenhage 7 mei 1679 Jacoba, van WOUW.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelia, van der SMAN, ged. ’s-Gravenhage 3 juni 1680.
2. Guilhelmus, van der SMAN, ged. ’s-Gravenhage 1 aug. 1681.
3. Anna, van der SMAN, ged. ’s-Gravenhage 27 febr. 1683.
4. Guilelmus, van der SMAN, ged. ’s-Gravenhage 30 mei 1687, tr. Wassenaar / ’s-Gravenhage 14 april 1717 Margarita, Jans WESTERHOEK, geb. ’s-Gravenhage omstr. 1681, dr. van Johannes, Theodori en NN.

Ve. Jacob, Ariens SMAN, geb. Nootdorp? 1573, † vóór 17 april 1619.

Uit zijn relatie met Anneken CORNELIS, geb. omstr. 1568, † na 14 maart 1622:

1. Cornelis, Jacobse SMAN, geb. Nootdorp nov. 1594.
2. Neeltgen, Jacobs, (ARISMANNEN) SMAN, geb. Nootdorp dec. 1595, tr. Delft 29 jan. 1617 Cornelis, Cornelisz. BOUMAN.

3. Gijsbert, Jacob (ARISMANNEN), volgt VI-l.

4. Adriaen SMAN, geb. Stompwijk febr. 1599, † vóór 1635.

5. Jan, Jacobsz., volgt VIm.

6. Maritgen SMAN, ged. Wilsveen 30 nov. 1603.
7. Huyg, Jacobsen SMAN, ged. Wilsveen 24 aug. 1608, tr. 1e Delft 1635 Agnietje, Jacobs, van VLIET, geb. Soetermeer omstr. 1610, † vóór 1643, dr. van Jacob, Willemsz.; tr. 2e Zoetermeer 18 jan. 1643 Pietertje WILLEMS, geb. Bleiswijk omstr. 1623.
8. Dirck, (Jacobse) SMAN, geb. Wilsveen april 1611, begr. Nootdorp 18 mei 1631.
9. Jannetgen, (Jacobse) SMAN, geb. Nootdorp dec. 1612.
10. Immetgen SMAN, geb. Nootdorp jan. 1613.

VI-l. Gijsbert, Jacob (ARISMANNEN) SMAN, ged. Wilsveen 29 juni 1597, † omstr. 1670, tr. 1e Nootdorp 24 juni 1618 Neeltgen CORNELIS, geb. Hillegersberg, † vóór 1652; tr. 2e Wilsveen 14 juli 1652 Marijtge PIETERS, geb. Wilsveen.

Uit het tweede huwelijk:

Anna, Gijsberts, van der SWAN, geb. 1652, tr. Nootdorp 11 maart 1683 Claas, Jacobsz. SCHOONHOVEN, geb. 1653.

VIm. Jan, Jacobsz. SMAN, geb. Stompwijk sept. 1601, ged. Nootdorp 7 okt. 1601, † 1654, tr. Leidtschendam 10 april 1622 Maertge ARYENS, geb. Nootdorp omstr. 1601, † na 10 nov. 1665.

Uit dit huwelijk:

1. Jan, Jansz. SMAN, geb. Stompwijk omstr. 1622, begr. Nootdorp 6 febr. 1642.
2. Annetje, Jansdr. SMAN, geb. Stompwijk 1625, † na 15 mei 1665, tr. (ondertr. Stompwijk 26 okt.) 1647 Cornelis, Henricxs, van BLAEUW-SONNEVELT, geb. Wassenaar 1617, † na 15 mei 1665.

3. Jacob, Jans, volgt VIIj.

4. Ary, Jansz. SMAN, geb. 1627, † vóór 1657, tr. Stompwijk 9 nov. 1653 Geertie, Heijndriksdr. van BLAEUW-SONNEVELT, geb. 1640.
5. Pleuntge SMAN, geb. 1629, † vóór 15 mei 1665.
6. Cornelis, Jansz. SMAN, geb. Stompwijk 16 april 1634, † na 15 mei 1665, tr. Delft (Oude Kerk) 11 jan. 1659 Ariaantje, Cornelis GROENEWEGEN.

7. Jan, (Jansz), volgt VIIk.

8. Lenert, Janszn) SMAN, geb. Stompwijk 5 dec. 1643, † na 15 mei 1665.
9. Pieter SMAN, geb. Stompwijk 29 juli 1646, † vóór 15 mei 1665.

VIIj. Jacob, Jans SMAN, geb. Stompwijk 1625, † vóór 29 mei 1674, tr. Stompwijk 11 april 1654 Annetje JONGELEEN, geb. omstr. 1628.

Uit dit huwelijk:

1. Annetie, Jacobs SMAN, geb. Stompwijk 1653, tr. 1673 Jan, Ariens JONGELEEN, geb. omstr. 1643.
2. Aeltge, (Jacobse) SMAN, geb. Nootdorp jan. 1655.
3. Jan, (Jacobse) SMAN, geb. Nootdorp jan. 1657.
4. Maertge, Jacobs SMAN, geb. Nootdorp okt. 1658.
5. Arie SMAN, geb. Nootdorp 20 sept. 1660.
6. Dirckje, (Jacobse) SMAN, geb. Nootdorp mei 1662.
7. Sijtje SMAN, ged. Nootdorp 24 aug. 1664.
8. Pieterge SMAN, geb. Nootdorp juni 1667.

VIIk. Jan, (Jansz) SMAN, geb. Stompwijk 1638, † vóór 15 mei 1665, tr. Voorburg 1661 Maertge, Jans COY, geb. 1636, † vóór 15 mei 1665.

Uit dit huwelijk:

Jan, Jans) SMAN, geb. Nootdorp jan. 1663.

Vf. Huych, Aeriaens SMAN, geb. 1578, † na 6 mei 1659.

Uit zijn relatie met Neeltje DOENSDR., geb. omstr. 1582, begr. Nootdorp 12 sept. 1662:

1. Dodo, (Huygens) SMAN, geb. Nootdorp aug. 1604, † 1669, tr. 1e Zoetermeer 12 dec. 1629 Aefje SYMONS, geb. Bleiswijk omstr. 1600, † vóór 1669; tr. 2e Nootdorp 10 febr. 1669 Aafje, Cornelis OOSTERWIJK, geb. omstr. 1644, begr. Delft (Oude Kerk) 8 maart 1691.

2. Adriaen, Hugens, (Oude), volgt VIn.

3. Huych SMAN, ged. Nootdorp 13 jan. 1608, † 7 okt. 1662, tr. Zoetermeer 28 juli 1647 Pietertje GIJSBRECHTS, geb. omstr. 1622, † sept. 1662.

4. Cornelis, Huygens, volgt VIo.

5. Maritgen SMAN, geb. Nootdorp okt. 1610, † nov. 1610.
6. Marige, Huighendr. SMAN, ged. Wilsveen 18 dec. 1611, tr. Nootdorp 17 jan. 1644 Jacob, Frans CLUTS (CLUST), geb. omstr. 1614, † vóór 9 sept. 1658.
7. Grietje SMAN, ged. Wilsveen 27 juli 1614, † vóór 15 jan. 1666, tr. Leydschendam 19 april 1637 Hubert, Cornelisz. HUYSMAN.

8. Pieter, Huygen, volgt VIp.

9. Arien, (Ary), Hugens, (de Jonge), volgt VIq.

10. Jan, Jacob, (Huigens) SMAN, geb. Nootdorp maart 1620, † omstr. 1624.

VIn. Adriaen, Hugens, (Oude) SMAN, geb. Nootdorp maart 1606, † ald. 16 mei 1641, tr. Soetermeer 21 febr. 1629 Aeltgen JANS, † vóór 30 jan. 1652.

Uit dit huwelijk:

1. Baertjen, Aryens SMAN, tr. 1e Zoetermeer 8 febr. 1662 Pieter LANGEBENT, geb. omstr. 1632, † vóór 1667; tr. 2e Nootdorp 30 jan. 1667 Aldert, Ariens VERBURGH.
2. Maertje, (Adriaens) SMAN, geb. Zoetermeer omstr. 1628, † na 1674, tr. Zoetermeer 19 febr. 1651 Leendert VISSCHER, geb. omstr. 1624, † na 1675, zn. van Dingnaer JOOSTEN en nn NN.

3. Jan, (Adriaens), volgt VII-l.

4. Immetje SMAN, geb. omstr. 1634, † na 1673.
5. Jaepje, Aryens SMAN, geb. omstr. 1635, † na 8 april 1675, tr. Nootdorp 14 dec. 1664 Pieter, Pietersz. HOGEVEEN, geb. omstr. 1633, † na 8 april 1675.

VII-l. Jan, (Adriaens) SMAN, geb. Stompwijk omstr. 1632, † na 4 febr. 1680, tr. Stompwijk 15 nov. 1661 Trijntje, van EYK, geb. omstr. 1636, † na 4 febr. 1680.

Uit dit huwelijk:

Alyda, van der SMAN, ged. Stompwijk 4 juni 1662, † ’s-Gravenhage 16 mei 1742, tr. Stompwijk 24 febr. 1688 Jacob, Cornelisz. OUTSHOORN, geb. omstr. 1658.

VIo. Cornelis, Huygens SMAN, geb. Nootdorp okt. 1609, begr. ald. 22 febr. 1682, tr. Zoetermeer 22 okt. 1634 Annetie PIETERS.

Uit dit huwelijk:

1. Ary, Cornelisse, van der, volgt VIIm.

2. Marretje SMAN, ged. Zoetermeer 19 aug. 1635, begr. Nootdorp 24 nov. 1661.
3. Neeltie, (Cornelisse) van der SMAN, geb. Zoetermeer juni 1637, tr. Nootdorp 8 febr. 1665 Jacob DWALING, geb. omstr. 1635, zn. van Hendrik JACOBSZ. en Maertge MARTENS.
4. Grietje, Cornelis, van der SMAN, ged. Zoetermeer 7 aug. 1639, † vóór 1690, tr. Nootdorp 23 nov. 1664 Jan MOYMAN, ged. Nootdorp 21 april 1642, zn. van Jan, Adriaens en Grietje PIETERS.
5. Grietje, (de Jonge), van der SMAN, geb. 1640, † na 24 juli 1672, tr. Nootdorp 6 okt. 1669 Pieter, Crijnen BOSMAN, geb. omstr. 1639.
6. Huych, van der SMAN, ged. Zoetermeer 15 juni 1642.

7. Wouter, van der, volgt VIIn.

8. Pieter, Corneliss, van der SMAN, geb. Nootdorp juni 1647, tr. 1679 Ariaentje, Arents WASSENAAR, geb. omstr. 1650.

VIIm. Ary, Cornelisse, van der SMAN, geb. Nootdorp omstr. 1619, † ald. vóór 1680, tr. 1e Nootdorp 11 april 1666 Marijtge WESTERVELT, geb. omstr. 1640, begr. Nootdorp 28 april 1674, dr. van Dirck, Jans WESTERVELD en Neeltge GERRITS; tr. 2e 1674 Annetje, Jans MOYMAN, geb. omstr. 1649, dr. van Jan en Grietje PIETERS.

Uit het eerste huwelijk:

1. Marietje, van der SMAN, ged. Delft 30 aug. 1669.
2. Neeltje, (Ariens) van der SMAN, geb. Nootdorp dec. 1671, † na 24 juli 1674.

VIIn. Wouter, van der SMAN, ged. Zoetermeer 13 nov. 1644, † Delft 26 jan. 1675, tr. NN, geb. omstr. 1645.

Uit dit huwelijk:

Pieter, Wouterse, van der SMAN, † 6 okt. 1667.

VIp. Pieter, Huygen SMAN, geb. Nootdorp april 1616, † vóór 10 juli 1671, tr. Zoetermeer 22 april 1640 Maertjen (Maritje, Corsdr.) CORSSEN, geb. Bleiswijk omstr. 1620, † na 10 juli 1671.

Uit dit huwelijk:

1. Wouter, Pietersz., volgt VIIo.

2. Pieter, Pietersz., van der SWAN, geb. 1644, tr. Bleiswijk 8 jan. 1673 Trijntje CORNELIS, geb. omstr. 1648.
3. Ary SMAN, ged. Bleiswijk 24 jan. 1644.
4. Trijntge, Pieters SMAN, geb. Delft omstr. 1646, begr. Delft (Oude Kerk) 21 april 1678.
5. Dievertje SMAN, ged. Bleiswijk 7 april 1647.
6. Maertje, (Pieterse) SMAN, geb. Bleiswijk dec. 1650.
7. Neeltjen, (Pieterse) SMAN, geb. Bleiswijk aug. 1656.

VIIo. Wouter, Pietersz. SMAN, geb. omstr. 1640, tr. (ondertr. Delft 29 mei) 1666 Marijtge, Leenderts, van WEE (WEEMAERT), geb. omstr. 1642, † Delft 1730.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter, (Woutersz.) SMAN, ged. Delft 24 febr. 1671.

2. Leendert, (Wouterse), van der, volgt VIIIk.

3. Arent, (Wouters), volgt VIII-l.

4. Dirck, (Wouterse), van der SMAN, ged. Delft 3 okt. 1680, † vóór 1683.
5. Magdalena, (Wouterse), van der SMAN, ged. Delft 22 jan. 1682.
6. Dirck, (Wouterse), van der SMAN, ged. Delft 29 nov. 1683.
7. Magdalena, (Wouterse), van der SMAN, ged. Delft 2 juli 1686.

VIIIk. Leendert, (Wouterse), van der SMAN, ged. Delft 10 nov. 1672, † ald. vóór 1750, tr. (ondertr. Delft 4 juni) 1695 Geertruid, Jans, van der ZEE, geb. omstr. 1675, † Delft 1750, begr. Delft (Oude Kerk) 10 nov. 1750.

Uit dit huwelijk:

1. Jan, van der, volgt IXj.

2. Leendert, van der SMAN, geb. Delft 1708.
3. Dominicus, van der SMAN, geb. Delft 1711.

IXj. Jan, van der SMAN, geb. omstr. 1695, tr. 1723 Cornelia PERIDON, (PARELBLOM), geb. omstr. 1700.

Uit dit huwelijk:

Leendert, van der SMAN, geb. Delft 1724.

VIII-l. Arent, (Wouters) SMAN, geb. Delft 1679, tr. (ondertr. Delft 22 juli) 1702 Maria, Jacobs MOLENAER, geb. omstr. 1680.

Uit dit huwelijk:

1. Wouter, van der SMAN, geb. Delft 1703.
2. Marija, van der SMAN, geb. Delft 1704.
3. Jacob, van der SMAN, geb. Delft 1709, † ald. vóór 1710.
4. Jacobus, van der SMAN, geb. Delft 1710.
5. Arentje, van der SMAN, geb. Delft 1713.
6. Geertruij, van der SMAN, geb. Delft 1715.
7. Eva, van der SMAN, geb. Delft 1718.
8. Kristijaan, Arentse, van der SMAN, geb. Delft 1721.

VIq. Arien, (Ary), Hugens, (de Jonge) SMAN, ged. Wilsveen 4 maart 1618, † vóór 16 jan. 1671, tr. Zoetermeer 2 febr. 1648 Grietje, Willems GROENEWEGEN, † na 20 febr. 1675.

Uit dit huwelijk:

1. Huygh, Ariensz, van der SMAN, † Voor 1701 vóór 1 jan. 1701, tr. Zoetermeer 1 nov. 1682 Franckje PIETERS, geb. Ruiven.

2. Willem, van der, volgt VIIp.

3. Cornelis, Ariaens SMAN, geb. Zoetermeer omstr. 1647, tr. Zoetermeer 21 febr. 1683 Neeltje PIETERS.
4. Jacob, (Ariaens) van der SMAN, geb. Zoetermeer omstr. 1647, tr. Kralingen 28 jan. 1691 Leentge, Jacobs ROBOL, geb. Zegwaart omstr. 1660.
5. Neeltje, (Ariens) van der SMAN, geb. Zoetermeer omstr. 1649, † na 29 okt. 1702.
6. Maartje, Arents SMAN, geb. Zoetermeer 1652, tr. Zoetermeer 6 jan. 1692 NN.

VIIp. Willem, van der SMAN, tr. Zoetermeer 20 febr. 1678 Grietje CORNELIS.

Uit dit huwelijk:

Grietje, van der SMAN, ged. Zoetermeer 6 jan. 1692, tr. Zoetermeer 31 jan. 1712 Gerrit, Dirks KOOL.

IVb. Joris, Cornelisz. Jonge SMAN, geb. omstr. 1540.

Zijn zoon:


Vg. Theunis, Joris(MAN) SMAN, geb. omstr. 1580.

Uit zijn relatie met Neeltgen, Cornelis JOCHEMS, geb. omstr. 1580:

Cornelis SMAN, geb. Nootdorp okt. 1611.


IIb. onbekend SMAN, geb. 1480.

Uit zijn relatie met NN:

Cornelis SMAN, geb. Delft omstr. 1512, begr. Delft (Nieuwe Kerk) omstr. 1574.