Website Familie Van der Sman

 

 

INLEIDING, ONTSTAANSGESCHIEDENIS, DOELEINDEN

 

Inleiding

 

Met name in het laatste decennium van de 20e eeuw (vanaf 1990) is de belangstelling voor genealogie -naar mijn waarneming- sterk toegenomen. In de afgelopen 8 jaar (dit stukje werd geschreven in 2008) zien we dat het medium internet daarin een steeds prominenter rol gaat vervullen. Persoonskaarten uit de BS registers, kerk- en weeshuisarchieven, het lijkt wel of alles gescand en online geplaatst wordt. Voor de genealoog een prima ontwikkeling. Het helpt in de durende speurtocht naar familieleden en verbanden ín de eigen en náár andere families.

 

Het heeft er ook toe geleid dat steeds meer mensen hun genealogie op het web hebben gezet, of daarmee doende zijn. Heel handig want je kunt daarmee "leunen" op het onderzoek van anderen. Toch..? Helaas, niet altijd. Fouten, verkeerde aannames en dergelijke hebben de neiging in de webomgeving de status van absolute waarheden te krijgen. Immers, als het geschreven staat, bestaat het. Daarom moet u ook op deze site waakzaam blijven. Hoewel het merendeel van de gegevens in deze genealogie een verwijzing dragen naar het bronmateriaal (archiefplaats en -nummer), heb ook ik druk gebruik gemaakt van aannames. Bijvoorbeeld in het vaststellen van de geboorte- en huwelijksdatum van personen, gebaseerd op de geboortedatum van een geregistreerd kind. Nu is dat niet ongewoon maar het kan leiden tot aanzienlijke afwijkingen met geregistreerde data welke wellicht in uw eigen onderzoek gevonden werden. Als u zoiets constateert kunt u dat mij altijd melden (met bronvermelding uiteraard) en zal ik de gegevens aanpassen.

 

Ontstaansgeschiedenis

ONTSTAANSGESCHIEDENIS.

Zoals gezegd; wij hebben het internet... Dat was vroeger wel anders. Toen werden de gegevens bij elkaar gesprokkeld door vraaggesprekken met oudooms en -tantes, ouders en grootouders. En, natuurlijk, door veelvuldige bezoeken aan archiefbewaarplaatsen. Met de benenwagen en vaak alleen maar na afspraak met de archiefbeheerder. De "pioniers" van het onderzoek verdienen ons respect.

 

De belangrijkste pionier in onze familie was L. (Lambertus) J.M. van der Sman uit Rotterdam. Hij voerde in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw onderzoek uit naar de familiegeschiedenis en publiceerde in mei 1969 (samen met dr. J. Maclean) zijn bevindingen in het maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, "Ons Voorgeslacht", onder de titel: "De oudere generatiën van het geslacht van der Sman".

Gedegen onderzoek, geheel onderbouwd met bronverwijzingen. Een overdruk van het artikel werd door hem verspreid onder de -hem bekende- familieleden en zo kreeg ik rond 1970 voor het eerst te maken met mijn eigen "roots".

 

Terugkijkend is de kennismaking met dat artikel voor mij de belangrijkste stimulans geweest om zelf iets met genealogie te gaan doen. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik inmiddels al zo'n 20 jaar bezig ben met speuren naar familiegegevens. Rond 1995 heb ik de gegevens op het web gezet. En nu, in 2008, heb ik de site geheel vernieuwd en voorzien van de laatste gegevens en achtergrondverhalen. Door al die jaren heen was en is het oorspronkelijke onderzoek van L.J.M. van der Sman en J. Maclean het steunend geraamte van het inmiddels ontstane familielichaam. Daarnaast moeten genoemd worden P.L. van der Sman uit Paterswolde en J.P.J. van der Sman (pater Lucidius). P.L. publiceerde naar aanleiding van de gegevens van L.J.M. in november 1976 een artikel genaamd: "Stamvaders Joannes van der Sman". (Uit de lijn Hillebrant). J.P.J. schreef een tweetal brieven (augustus 1946 en juni 1962) waarin hij bronmateriaal opneemt uit de doopregisters Kethel en de gegevens van L.J. samenvat.

 

Het materiaal uit deze brieven en publicaties werd door mij opgenomen en (soms enigszins herschreven) verwerkt in de relevante delen van de kwartierstaten en familiegeschiedenis. Maar natuurlijk blijf ik recht doen aan hun eigen oorspronkelijke inspanningen en kunt u de originelen inzien onder de menukeuze "Publicaties" en via de boven opgenomen links.

 

Een speciale vermelding van en dankzegging aan de heer P.C.J. van der Krogt is op z'n plaats. Hij kwam in 1982 via familie in het bezit van het artikel uit "Ons Voorgeslacht" en stelde daaruit een fragmentgenealogie samen welke hij op zijn eigen website zette. Dit om de gegevens niet verloren te laten gaan, daarbij handelend "in de geest van de onderzoeker". Ik onderschrijf die gedachte volledig en laat een eventuele beslissing om de deelgenealogie om te zetten naar, cq. te voorzien van een link naar deze website aan zijn eigen inzicht over. Uiteraard kunt u ook zijn website raadplegen: http://www.vanderkrogt.net/vandersman/index.html

 

Doeleinden

DOELEINDEN EN DOELSTELLING.

Het is niet zo ingewikkeld; voor mij is genealogie een hobby. En zoals dat met hobbies gaat wil ik die graag delen met anderen. Waar het hier een hobby betreft welke voor een groot aantal mensen interessant kan zijn is mijn voornaamste doelstelling bij het publiceren van deze gegevens; "het zoveel mogelijk beschrijven van zoveel mogelijk personen en hun leefomstandigheden binnen mijn/onze familie". Voorwaar een ambitieuze taak. En bovendien één welke je niet mag verwachten in je eentje uit te kunnen voeren.

Vandaar dat mijn privédoeleind is om via deze website tot een omvangrijk netwerk van meepratende en meedenkende familieleden te komen welke allen op hun manier bijdragen in verdere uitbouw en (waar mogelijk) completering van onze familiegeschiedenis. Als u daarin op enigerlei wijze wilt bijdragen neem dan contact op. En misschien komt daar dan uiteindelijk iets als een "Familie van der Sman - bulletin" uit voort. Ik zou het leuk vinden.

 

Geplaatst: Bleiswijk, 22 augustus 2008.

C.(Cees) H.J.M. van der Sman